НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 259304

Назва:

Вступ до геополітикиАнотація: Навчальна дисципліна "Вступ до геополітики" передбачає ознайомлення студентів з базовими основами геополітики як сукупності наукових теорій та вчень, що склалась історично, об'єднаних проблематикою дослідження впливу просторово-географічних факторів на динаміку міждержавних відносин. В курсі поєднано розгляд як теоретичних питань, так і прикладних проблем геополітичного аналізу.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 2

Семестр:

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: залік

Викладач(і): Плахута Є.П. стар.викл.

Спосіб навчання: аудиторна

Зміст дисципліни: Курс вибірковий. В рамках курсу дається базова інформація про основні школи геополітики, виклад основних геополітичних теорій та концепцій, показується їхній взаємозв'язок. Студенти ознайомлюються з категоріальним апаратом геополітики, перевагами і недоліками застосування геополітичного підходу для аналізу міжнародних відносин. Через призму геополітики розглядається зріз сучасного стану міжнародних відносин та його історична динаміка. Даються базові уявлення про спектр геополітичних стратегій ключових геополітичних гравців. Розглядаються геополітичне положення України, загрози та можливості для України, зумовлені сучасними геополітичними процесами. Форма підсумкового контролю - усний залік.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Мова навчання: Українська