НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 259309

Назва:

Якісні методи досліджень у політології та міжнародних відносинахАнотація: Курс "Якісні методи досліджень у політології та міжнародних відносинах" є ключовим курсом у процесі формування дослідників-політологів, оскільки він орієнтованих на набуття студентами знань та навичок щодо основних принципів проведення політичних досліджень у межах якісної дослідницької традиції, особливостей її застосування у сучасних як вітчизняних, так і закордонних досліджень. Курс є обов'язковим у підготовці політологів-бакалаврів як дослідників особливостей суспільно-політичної проблематики і специфічних політичних процесів в межах різних напрямів політології. Курс охоплює основні "класичні" якісні (якісницькі) методи досліджень. Студенти набувають не лише практичних навичок зі збору та аналізу якісних даних, але й на практиці опановують етапи дослідницького процесу. Зокрема студенти мають змогу активно опанувати інтерв'ювання, спостереження, кейс-стаді, аналіз дискурсу. В розрізі цієї дослідницької традиції наголос робиться на двох компонентах: опанування практики підготовки та проведення інтерв'ю і спостереження, а також, з іншого боку, на якісній методології як інтерпретативному підході до аналізу даних. Студенти навчаться проводити інтерв'ю, при цьому вмітимуть поставити коректні запитання, врахувати особливості респондента та відстежити сам процес проведення інтерв'ю, зокрема врахувати невербальну семіотику, після чого вони на практиці опрацюють підходи до аналізу даних в межах інтерпретативної дослідницької традиції.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 3

Семестр: 6

Кількість кредитів: 4

Форма контролю: іспит

Викладач(і): Яковлєв М.В.доцент к.наук

Спосіб навчання: аудиторне

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: ВИМОГИ ДО ПИСЬМОВИХ ДОМАНШІХ РОБІТ Окрім представлених нижче домашніх робіт, ще одна робота обирається студентами цілою групою самостійно - її зміст та вимоги до неї узгоджуються з викладачем.

Зміст дисципліни: Курс сприяє розвитку таких компетентностей: Інтегральній компетентності, адже формує здатність досліджувати різні політичні процеси і явища, уможливлює застосування кількісних і якісних методів в експертно-аналітичній, науково-дослідницькій, політико-організаційній, викладацькій, консультаційній та громадській сфері практичної професійної діяльності політологів. Загальним компетентностям: 1. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу фактів, даних та інформації з різних первинних та вторинних джерел. 2. Здатність працювати з літературою англійською мовою як основною міжнародною мовою науки. 3. Володіти навиками критичного мислення, розуміти етичні аспекти та обмеження професійної діяльності, бути самокритичним щодо себе. 4. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт у встановлені терміни. 5. Навички міжособистісної взаємодії та здатність працювати в команді. 6. Спроможність структурувати дані, розкладати їх на досліджувані частини, оперувати чисельною інформацією та текстовими даними.


Рекомендована література: Література:
Основна:

1. Van Evera S. Hypotheses, Laws, and Theories: A User's Guide // Van Evera S. Guide to Methods for Students of Political Science. - Ithaca: Cornell University Press. - Р. 6-48.
2. Filstead W. Introduction / William Filstead // Qualitative Methodology: Firsthand Involvement with the Social World. - Chicago: Markham Publishing Company, 2007. - P. 1-14.
3. Костенко Н. Кількісне і якісне: взаємні претензії та спільні перспективи у Якісні дослідження в соціологічних практиках: Навчальний посібник / За ред. Н.Костенко, Л.Скокової. - К.: Інститут соціології НАНУ, 2009. - C. 10 - 16.
4. Семенова В.В. Особенности методологи качественного исследования // Качественные методы: введение в гуманистическую социологию: Учеб. пособие для студентов вузов / В.В. Семенова. - Ин-т социологии РАН. - М.: Добросвет, 1998. - 289 с.: ил. - Библиогр.: с. 231-240:.
5. M?ller M. Discourses of post-modern epistemology: radical impetus lost? / M. M?ller // Progress in Development Studies - 2006 - Vol. 6. - No.1.- P. 306-320.


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Мова навчання: Українська