НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 260155

Назва:

Фізичне виховання (вдосконалення)*Анотація: дисципліна "Фізичне виховання (вдосконалення)" відноситься до переліку дисциплін вільного вибору студента 1-го та 2-го р. н. магістерських програм. Практичні заняття організовано в секціях спортивного вдосконалення за вибором студента обсягом 2 години на тиждень. Студент сам може обирати в якому семестрі проходити дисципліну

Тип дисципліни: вільного вибору студента.

Рік навчання: 1, 2 (за вибором).

Семестр: осінній, весняний (за вибором).

Кількість кредитів: 3 кредити в одному з семестрів за вибором на 1 та 2 р. н. магістерських програм; (загальна кількість годин - 90, з них: практичні заняття - 28 годин; самостійна робота - 62 години).

Форма контролю: залік.

Викладач(і): завідувач кафедри, доцент, майстер спорту Ярмоленко М.А.; доцент, майстер спорту Козубей П.С.; старші викладачі: майстер спорту Жуков В.О.; майстер спорту Лахманюк Т.В.; Збанацький С.В.; Горборуков В.М.; Максиенко В.В.

Результати навчання: - забезпечення потреби студентів у продовженні рухової активності;
- покращення фізичних якостей та функціональних можливостей організму студента;
- вдосконалення спортивної майстерності з обраного виду спорту;
- формування навичок підтримки високого рівня фізичного стану організму упродовж всього життя.


Спосіб навчання: аудиторний (практичні заняття у спортивних залах); дистанційний ( за певних умов).

Зміст дисципліни: за змістом дисципліна "Фізичне виховання (вдосконалення)" спрямована на підвищення спортивної майстерності студентів та підготовку спортивних команд до змагань Запис на курс здійснюється з числа студентів, які надали медичні довідки за формою № 086-1/0 з визначенням основної медичної групи здоров'я для занять фізичним вихованням та успішно пройшли кваліфікаційний відбір за критеріями обраного виду спорту. На кафедрі функціонує 8 спортивних секцій: баскетбол, волейбол, теніс, настільний теніс, міні-футбол, аеробіка, силова підготовка, шахи.


Рекомендована література: 1. Боднар І. Диференційоване фізичне виховання : навч. посіб. / Іванна Боднар. - Львів : ЛДУФК, 2017. - 200 с.
2. Куцериб Т. Анатомія людини з основами морфології : навчальний посібник / Куцериб Т., Гриньків М., Музика Ф. - Львів : ЛДУФК, 2019. - 86 с.
3. Олімпійський спорт: навч.-методич. посібник для студ. вищих навч. закладів фіз. виховання і спорту / [С.Ф. Матвєєв, Л.О. Радченко, О.В. Борисова, І.О. Когут, Т.А. Кропивницька, Я.С. Щербашин] - К.: ТОВ "НВП "Інтерсервіс", 2012. - 183 с.
4. Шинкарук, О. А. Теорія і методика підготовки спортсменів: управління, контроль, відбір, моделювання та прогнозування в олімпійському спорті : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / О. А. Шинкарук; МОНУ, НУФВСУ. - Київ : НВП Поліграфсервіс, 2013. 136 с.


Форми та методи навчання: практичні заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: навчальний рейтинг визначається за кількістю відвіданих практичних занять - до 70 балів та результатів складання залікових завдань - до 30 балів. При виставлені заліку враховується: участь у змаганнях та їх організації, 100% відвідування занять, написання і проведення комплексів ранкової гімнастики, тестування з теоретичного курсу, науково-дослідна робота студентів тощо.

Мова навчання: українська.