НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 260522

Назва:

Комунікативна культура в ранньомодерній ЄвропіТип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: ІІ

Семестр: весняний

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин - 120 год.; аудиторні години - 40 год.; лекції - 16 год., семінарські заняття - 24 год.; самостійна робота - 80 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Григор'єва Т.Ю., к.і.н., PhD

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен
- знати: зміст основних дослідницьких дискусій навколо ключових проблем комунікативних студій в ранньомодерній Європі;
- вміти: аналізувати дослідницькі аргументи та формулювати власну позицію щодо основних проблемних питань комунікативних студій в ранньомодерній Європі.


Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Курс розраховано на студентів, які прослухали базовий комплекс предметів зі всесвітньої та вітчизняної історії, і, зокрема, в повному обсязі опанували перші дві частини курсу "Історія Західної Цивілізації". Передбачається, що студенти мають необхідну фактографічну базу і навички критичного мислення для успішного вивчення курсу.

Зміст дисципліни: Значення ідеї комунікації від Середньовіччя до Нового часу. Засоби комунікації та їхній вплив на суспільство. Мова і політика. Створення, копіювання, передача, сприйняття та інтерпретація текстів. Письмо, друк та читання. Практики написання, моделі читання. Республіка листів та світ дописувачів і читачів. Винайдення друку. Початки преси. Iнформаційні мережі. Ритуал і церемоніал в ранньомодерній Європі: концептуальне розрізнення. Конструювання, практика і значення ритуалів. Ритуальні традиції і системи. Соціальна історія мистецтва як дослідницький напрям. Візуальні образи і комунікація влади. Риторика і мистецтво переконування в історії. Контроль над інформацією і контроль над суспільством. Цензура.


Рекомендована література: Пітерс Дж. Д. Слова на вітрі: Історія ідеї комунікації. Київ: "КМ Академія", 2004.
Еліас Н. Процес цивілізації: соціогенетичні і психогенетичні дослідження. T.2. - К.: Видавничий дім "Альтернативи", 2003.
Burke, Peter. Languages and Communities in Early Modern Europe. Cambridge University Press, 2004.
Ben-Amos, Ilana Krausman. The Culture of Giving. Informal support and gift-exchange in Early-Modern England. Cambridge, 2008.
Bell, Catherine. Ritual Theory, Ritual Practice. Oxford University Press, 2009.


Форми та методи навчання: семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів (індивідуальні письмові завдання); підсумковий контроль - 30 балів (письмовий залік)

Мова навчання: українська