НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 260524

Назва:

Проблеми соціорелігійної історії в Україні XVI-XX ст.Анотація: Ранньомодерна доба та її характерні особливості. Соціально-політична структура українського суспільства кінця XV–XVIII ст. Стратифікація. Майнова диференціація. Класи. Стани. Шляхта, духовенство, козацтво, міщанство, селянство. Формування й еволюція станів, самоідентифікація. Взаємодія і конфлікти між станами. Особливості менталітету. Правова свідомість. Державотворча роль. Політичний лад. Роль Церкви, релігійна свідомість.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: І

Семестр: весняний

Кількість кредитів: 5 (загальна кількість годин - 150 год.; аудиторні години - 52 год.; лекції - 30 год.; семінарські заняття -22 год.; самостійна робота - 98 год.)

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): Яременко М.В. к.і.н., доц., Шліхта Н.В., к.і.н., доц., PhD

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
- знати загальну історію виникненням та розвитку соціорелігійних студій; їх методи і способи застосування; розуміти проблемні вузли сучасної української історичної науки, її досягнення та перспективи для подальших досліджень релігійності соціуму різного часу;
- уміти користуватися спеціальними набутими знаннями у самостійній науковій роботі.


Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Вступ до історії Церкви, історія Речі Посполитої, історія Гетьманщини, історія радянського суспільства.

Зміст дисципліни: ознайомлення студентів із таким напрямком досліджень, як соціорелігійна історія, а також його потенціалом та розвитком у зарубіжній та вітчизняній історіографії; представлення основних дискусійних вузлів, проблематики та підходів у дослідженнях; обговорення конфесіоналізації, міжконфесійних стосунків, "народної побожності", Церкви й освіти, спротиву тощо в Україні від ранньомодерного часу до XX ст. Церква і релігія перед викликом "модерності": секуляризація, націоналізм, комунізм і відповідь на них.


Рекомендована література: Волошин Ю. Церковно-історичні студії в Україні: досвід останнього десятиліття // Історія релігій в Україні.Ннауковий щорічник: 2008. - 2008 - Кн. 1. - С. 676 682.
Прокопьев А. Ю. Введение. Реформация, Контрреформация, Конфессионализация // Конфессионализация в Западной и Восточной Европе в ранее Новое время: Доклады русско-немецкой научной конференции 14-16 ноября 2000 г. - СПб., 2004. - С. 5-32.
Сны Богородицы. Исследования по антропологии религии / Под. ред. Ж. М. Корминой, А. А. Панченко, С. А. Штыркова. - СПб., 2006.
Яковенко Н. Релігійні конверсії: спроба погляду зсередини // Її ж. Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI-XVII ст. - К., 2002. - С. 13-79.
Яременко М. "Академіки" та Академія. Соціальна історія освіти й освіченості в Україні XVIII ст. - Харків: Акта, 2014.
Шліхта Н. Церква тих, хто вижив. Радянська Україна, середина 1940-х - початок 1970-х рр. - Харків: Акта, 2011.


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 60 балів (опитування, виступи на семінарах, письмові завдання); підсумковий контроль - 40 балів (письмовий екзамен).

Мова навчання: українська