НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 260525

Назва:

Методологічний практикумАнотація: Практикум розрахований на студентів магістеріуму І - ІІ р. н. Метою є розвинути дослідницькі навички студентів, виробити розуміння теоретичних і методологічних засад роботи з джерелами та літературою. В ході занять студенти навчаться організовувати робочий процес, структурувати інформацію, критично аналізувати свої тексти, тексти своїх колег, а також наукові праці. Практикум є складовою частиною підготовки до написання та захисту дипломної роботи.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 1, 2

Семестр: осінній, весняний

Кількість кредитів: 8 (загальна кількість годин - 288 год.; аудиторні години - 104 год.; семінарські заняття - 104 год.; самостійна робота - 184 год.)

Форма контролю: 2 заліки

Викладач(і): Диса К.Л., к.і.н., доц., PhD, Григор'єва Т.Ю. к.і.н., PhD

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
- оволодіти навичками критичного аналізу джерел та наукової літератури, дослідницькими методиками;
- уміти застосовувати здобуті знання і навички при написанні кваліфікаційної роботи


Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: усі дисципліни кафедри історії, передовсім методологічного спрямування.

Зміст дисципліни: розвиток і закріплення навичок критичного аналізу джерел і літератури, рецензування, підбору і складання бібліографії; написання кваліфікаційної магістерської роботи.


Рекомендована література: Історична освіта і сучасність. Як викладати історію школярам і студентам / Ред. Б. Кубіс / Пер. з польської. - К.: "К.І.С.", 2007. - С. 334-427.
Кром М. М. Историческая антропология. Пособие к лекционному курсу. - СПб.: Европейский университет в Санкт-Петербурге, 2000.
Нові перспективи історіописання / За ред. П. Берка. - К.: Ніка-Центр, 2004.
Яковенко Н. Вступ до історії. - К.: Критика, 2007.


Форми та методи навчання: семінарські заняття, самостійна робота (104 год.)

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 80 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль - 20 балів (залік).

Мова навчання: українськa