НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 260526

Назва:

Теорія і практика історії: методи інтерпретації ego-документа



Анотація: Мета й завдання курсу: ознайомити студентів із дослідницькими підходами до інтерпретації та практичними навичками опрацювання так званих еgo-документів, тобто джерел, написаних від першої особи з викладом особистої участі/сприйняття автором тих чи тих подій, явищ тощо. Цій меті служитимуть семінари з читанням та коментуванням уривків із судових протоколів, листів, мемуарів, щоденників та подорожніх нотаток починаючи з ХIV й завершуючи початком ХІХ ст., тобто впродовж періоду, коли риторичний текстовий канон ще не було остаточно витіснено індивідуальним самовираженням.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 1

Семестр: додатковий період весняного семестру

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90 год.; аудиторні години - 26 год.; лекції - 4 год.; семінарські заняття - 22 год.; самостійна робота - 64 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Яковенко Н.М., д.і.н., професор

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
- знати основні методичні підходи до аналізу джерел, написаних конкретною особою;
- уміти критично працювати із джерелами такого типу, зокрема знаходити й інтерпретувати потенційну інформацію прямих і прихованих повідомлень в Еgo-документі.


Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: вступ до історії, історія української та зарубіжної історіографії, методики дослідження історії.

Зміст дисципліни: Ознайомлення з дослідницькими підходами до інтерпретації Еgo-документів, тобто джерел, написаних конкретною особою; поглиблене читання та відповідне коментування судових протоколів, листів, щоденників, мемуарів і подорожніх нотаток; аналіз способів самовираження людини, зокрема пошуки прямого і прихованого оприявнення у тексті соціальної, просторової та культурної ідентичностей; оцінка потенційних інформаційних можливостей "прихованої реальності": невербалізованих ідеологій, не оприявлюваних в інших джерелах символів і поведінкових та мисленнєвих стереотипів.


Рекомендована література: Данилевский И. Н. и др. Источниковедение: Теория, история, метод. Москва, 1998;
Кром М. Историческая антропология. Пособие к лекционному курсу. Санкт-Петербург, 2000;
Шарп Д. Історія знизу // Нові перспективи історіописання. К., 2004;
Яковенко Н. Вступ до історії. К., 2007.


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 85 балів (доповідь на семінарі, участь в обговоренні доповідей; презентація можливості використання Ego-документа у власному кваліфікаційному дослідженні); підсумковий контроль - 15 балів (письмовий залік).

Мова навчання: українська.