НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 260527

Назва:

Проблема імперій в нові часиАнотація: Курс дає теоретичне підґрунтя для ширшого використання імперської парадигми у вивченні української історії. Передбачається з’ясування суті імперії як історичної форми політичної організації урядування, її місця серед інших наднаціональних форм влади, особливостей імперських уявлень про джерела і структуру владних повноважень, ознайомлення з історичними прикладами розбудови імперій, основними принципами механізму імперської влади і його конкретно-історичними зразками.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 1

Семестр: весняний

Кількість кредитів: 5 (загальна кількість годин - 150 год.; аудиторні години - 52 год.; лекції - 30 год.; семінарські заняття - 22 год.; самостійна робота - 98 год.)

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): Гломозда К.Ю., к.і.н., доцент

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
- знати і розуміти дослідницькі стратегії у сучасній імперіології;
- уміти застосовувати набуті знання для аналізу історичних явищ минулого.


Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: історія західної цивілізації, творення націй і держав, "Національне відродження"

Зміст дисципліни: Суть імперії як історичної форми політичної організації урядування, її місце між інших наднаціональних форм влади та особливості "феодальних" уявлень про джерела і структуру владних повноважень; Залучення історичних регіонів до складу імперій, дійсне місце регіональних еліт і груп населення в різних сферах життя, особливості самоідентифікації та самовизначення в умовах імперії.


Рекомендована література: Каппелер А. Росія як поліетнічна імперія. - Львів, 2005.
Тейлор А. Дж. П. Габсбурзька монархія 1809-1918.- Львів, 2002.
Hobsbawm, E. J. The Age of Empire, 1875-1914.- New York, 1987.


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 60 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальні письмові завдання); підсумковий контроль - 40 балів (письмовий екзамен).

Мова навчання: українська