НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 260528

Назва:

Історія історичної наукиАнотація: Розвиток поглядів на роль історії в суспільстві, організаційно-інституційних засад історичної науки. Становлення університетської (академічної) науки в XIX ст.; творення наукових шкіл. Університетська історія в Австрійській та Російській імперіях; Київська документальна школа. Неформальні осередки, згруповані на засадах учених товариств чи довкола наукової періодики. Система комісій ВУАН. Запровадження системи Академії наук в СРСР. Проблеми організаційного реформування науки в сучасній Україні.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 1

Семестр: додатковий період весняного семестру

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90 год.; аудиторні години - 26 год.; лекції - 18 год.; семінарські заняття - 8 год.; самостійна робота - 64 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Гломозда К.Ю., к.і.н., доцент

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
- знати роль та організаційно-інституційні засади історичної науки;
- уміти застосовувати набуті знання для аналізу історичних явищ минулого.


Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: вступ до історії, українська та зарубіжна історіографія, теорія і практика історії ІІ

Зміст дисципліни: розвиток поглядів на роль історії в суспільстві, організаційно-інституційних засад історичної науки, проблеми формування професійної історіографії. Становлення університетської (академічної) науки, розробка норм історичного знання та фахової поведінки.


Рекомендована література: Зашкільняк Л. Методологія історії від давнини до сучасності. - Львів, 1999.
Стельмах С. Історична наука в Україні епохи класичного історизму. К., 2005.
Bently M. Modern Historiography : An introduction. - London: Routledge, 2003.


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальні письмові завдання); підсумковий контроль - 30 балів (письмовий залік).

Мова навчання: українська