НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 260529

Назва:

Українська революція 1917-1921 рр.Анотація: Розглядаються найважливіші проблеми історії революції, насамперед виникнення Української Центральної Ради, проголошення УНР, Української Держави, відновлення УНР Директорією, революційні події на західноукраїнських землях, а також ствердження радянського режиму в Україні. Велика увага приділяється соціальним та національним аспектам революції, аналізуються причини поразки національно-визвольних змагань та історичне значення Української революції.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: ІІ

Семестр: весняний

Кількість кредитів: 5 (загальна кількість годин - 150 год.; аудиторні години - 50год.; лекції - 22 год.; семінарські заняття - 28 год.; самостійна робота - 100 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Скальский В.В., к.і.н.

Результати навчання: Розглядаються найважливіші проблеми історії революції, насамперед виникнення Української Центральної Ради, проголошення УНР, Української Держави, відновлення УНР Директорією, революційні події на західноукраїнських землях, а також ствердження радянського режиму в Україні. Велика увага приділяється соціальним та національним аспектам революції, аналізуються причини поразки
національно - визвольних змагань та історичне значення Української революції.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Історія України

Зміст дисципліни: Українська революція: загальна постановка проблеми. Початковий період Української революції. Українська Центральна Рада і Тимчасовий уряд: протистояння на шляху здійснення автономії України. Українська Народна Республіка: система влади та державного устрою, соціально-економічна політика. Українсько-більшовицька війна. Українська Народна Республіка: від Берестейської мирної угоди до гетьманського перевороту. Українська держава гетьмана П.Скоропадського. Підготовка та проведення антигетьманського повстання (листопад - грудень 1918 р.). Українська Народна Республіка: рік 1919. Західноукраїнська Народна Республіка. Запровадження і падіння радянської влади в Україні у 1919 р. Білий режим в Україні. Українська Народна Республіка: рік 1920. Утвердження радянської влади в Україні 1920 р. Селянський повстанський антикомуністичний рух 1919 - 1920 рр.


Рекомендована література: Бевз Т. Між романтизмом і реалізмом ( сторінки історії УПСР).-К.,1999.-С.39-51.
Варгатюк С. Варшавські переговори дипломатичної місії Директорії УНР 1920р. // Нова політика.-К., 1996.-№2.-С.53-56.
Верстюк В. Махновщина: селянський повстанський рух на Україні (1918-1921).- К.,1992.- С.36-48,169-200.
Верстюк В. Українська Центральна Рада. Навчальний посібник.-К., 1997.-С.88-106.


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 60 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль - 40 балів (письмовий екзамен).

Мова навчання: українська