НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 260530

Назва:

Актуальні проблеми Всесвітньої історіїАнотація: Визначається спеціалізацією запрошеного викладача, відповідає новітнім досягненням історичної науки з певної проблеми.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: І

Семестр: додатковий період весняного семестру

Кількість кредитів: 2 (загальна кількість годин - 60 год.; аудиторні години - 18 год.; лекції - 12 год.; семінарські заняття - 6 год.; самостійна робота - 42 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): запрошуються фахівці у галузі історії та історіографії як України, так і з-за кордону.

Результати навчання: поглиблене вивчення історичної літератури, історичної пам'яті та самосвідомості, ознайомлення з новітніми методиками інтерпретації джерел у відповідності до тематики наукової спеціалізації запрошеного викладача.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: історія Східно-Центральної Європи, історія країн Азії, Африки та Латинської Америки, культурологія, політологія.

Зміст дисципліни: Визначається спеціалізацією запрошеного викладача, відповідає новітнім досягненням історичної науки з певної проблеми.


Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль - 30 балів (залік).

Мова навчання: українська