НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 260532

Назва:

Османська імперіяАнотація: Соціально-економічні підвалини Османської цивілізації. Рушійні сили османського піднесення, Османська династія, палац, центральна і провінційна адміністрація, правлячі класи, військо, право, судочинство, релігійні інститути, селянство та сільське господарство, міжнародна торгівля, ремісничі цехи, освіта, інтелектуальне життя, духовність і культура. Проблеми, пов’язані з даною темою: євразійська степова цивілізація, тюркські держави в Малій Азії та Україні, політичні й культурні стосунки Османського світу з Україною. Спеціальну увагу буде приділено історії Криму генуезького й османського часів.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: ІІ

Семестр: осінній

Кількість кредитів: 5 (загальна кількість годин - 150 год.; аудиторні години - 40 год.; лекції - 16 год.; семінарські заняття - 24 год.; самостійна робота - 80 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Галенко О.І., к.і.н., доц.

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
- орієнтуватись в основних тенденціях та подіях політичної історії Османської імперії,
- знати і розуміти основні сюжети і проблеми в історії стосунків України з Османською імперією
- знати основні риси ісламської цивілізації на прикладі Османської імперії
- вміти розуміти та інтерпретувати історичні джерела, створені османським та ісламським середовищем


Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: степові держави Євразії, всесвітня історія, історія релігій, історія Візантійської імперії

Зміст дисципліни: перебіг основних подій історії держави, суспільства, економіки та культури Османської імперії; практика читання наративних та актових джерел османського походження (у перекладі); виявлення форм взаємодії та взаємовпливів різних цивілізаційних традицій: степової, візантійської, близько-східньої, ісламської. Ознайомлення з проблемами українсько османських відносин. Ознайомлення зі станом сучасних досліджень з османсістики.


Рекомендована література: - Кримський А. Ю. Історія Туреччини: Звідки почалася Османська держава, як вона зростала й розвивалася і як досягла апогею своєї слави й могутності. Київ Львів: Олір, 1996.
- Іналджик Г. Османська імперія: Класична доба, 1300 1600/ пер. О. Галенка. Київ: Критика, 1998.


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів (участь у дискусіях, презентації, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль - 30 балів (письмовий залік).

Мова навчання: українська