НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 260534

Назва:

Польща в історії, культурі та в літературіАнотація: Студенти оволодіють спеціальними знаннями з історії Польщі та польської культури, опанують найновішу вітчизняну й зарубіжну історіографію з проблематики, отримають знання, необхідні дослідникові давньої та новітньої історії.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: І

Семестр: осінній

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90 год.; аудиторні години - 28 год.; лекції - 12 год., семінарські заняття - 16 год.; самостійна робота - 62 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Олександра Гнатюк, професор, dr hab

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
- знати і розуміти хід подій з історії Польщі та найголовніші явища польської культури;
- уміти застосовувати набуті знання для аналізу історичних процесів


Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: всесвітня історія, історія України.

Зміст дисципліни: Ознайомлення з історією Речі Посполитої від Х до ХХ століття та основними етапами історії культури


Рекомендована література: Kloczowski Jerzy. Historia Polski do konca XV wieku. - Lublin: "Instytut Europy Srodkowo Wschodniej", 2000. - S.188
Paczkowski A., Pol wieku dziejow Polski, 1939-1989, Warszawa 2005
Eisler Jerzy, Polskie miesiace, Warszawa IPN 2009
Дильонґова Ганна, Історія Польщі 1795-1990, Київ "Академія" 2007
Дванадцять польських есеїв (ред. Оля Гнатюк), Київ, "Критика" 2001
Polska. Losy panstwa i narodu (red. H.Samsonowicz, J.Tazbir i in.), Warszawa 1995


Форми та методи навчання: семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 50 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль - 50 балів (письмовий залік).

Мова навчання: українська