НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 260535

Назва:

Польська мова (для істориків)Анотація: Курс передбачає засвоєння знань із фонетики, орфографії, орфоепії, лексики, морфології та синтаксису польської мови на рівні А1-А2; оволодіння мовленнєвими уміннями та перекладацькими навичками; ознайомлення з основними відомостями про позамовні факти, пов'язані з культурою, історією Польщі; здобуття досвіду користування польськомовною літературою зі спеціальності, а також формування здатності писати й виголошувати польською мовою тексти різних стилів у відмінних комунікативних ситуаціях (як побутове спілкування, так і офіційно-ділове мовлення та наукова діяльність).

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: І

Семестр: осінній, весняний, додатковий період весняного семестру

Кількість кредитів: 12 (загальна кількість годин - 360 год.; аудиторні години - 120 год.; лекції - 0 год.; семінарські заняття - 120 год.; самостійна робота - 240 год.)

Форма контролю: 3 заліки

Викладач(і): Катажина Дзєржавін

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
- Читати та розуміти прочитаний текст: Читаючи тексти вголос студенти мають правильно вимовляти звуки як ізольовано, так і в мовленнєвому потоці, а також дотримуватися вимови, темпу та мелодики звучання, близьких до вимови та темпу носіїв мови. Читання спрямоване перш за все на загальне розуміння тексту або має селективний характер. Пояснення та словник використовуються тільки у ситуаціях, коли студенти не розуміють загального змісту, або не можуть знайти у тексті потрібної інформації.
- Сприймати тексти наслух: Студенти розуміють монологічне та діалогічне мовлення викладача, інших студентів і носіїв мови (аудіо- чи відеозапис) за тематикою курсу.
- Говорити: Студенти повинні оволодіти лексичним матеріалом і використовувати його у розмові, враховуючи фонетичні і граматичні особливості польської мови. Компетенція усного мовлення на початковому рівні включає підготовлене та спонтанне висловлювання на тему власної особи, власних думок, відчуттів. Студенти вміють передати інформацію, переказати текст, вести діалог, телефонну розмову та брати участь у мінідискусіях.
- Писати: Програма передбачає формування навичок правопису та елементів стилістики польської мови у написанні самостійних письмових робіт відповідно до запропонованої мовної ситуації. Студент повинен вміти написати листа, е-майл, листівку, заяву, привітати зі святом, написати оголошення.


Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Рівень курсу - початковий (А1/Б1 - класифікація за: Europejski system opisu ksztalcenia jezykowego, Standardy wymagan egzaminacyjnych), відповідає рекомендаціям Ради Європи щодо стандартизації тестування володіння іноземною мовою в Європі.

Зміст дисципліни: Метою курсу є оволодіння мовними навиками, які дають можливість спілкуватися польською мовою у ситуаціях повсякденного життя, знайти потрібну інформацію на задану тему, а також ознайомлення студентів з національними реаліями, традиціями, звичаями, особливостями культури та історії польського народу. Протягом практичних занять студенти матимуть змогу працювати з текстами підручників польської мови, аудіо- та відеоматеріалами (оригінальними або підготовленими спеціально для курсів), а також з польською періодикою.


Рекомендована література: Маlolepsza M., Aneta Szymkiewicz A. Hurra! Po polsku 1. Podrecznik studenta, Prolog, Krakow 2006.
Маlolepsza M., Aneta Szymkiewicz A. Hurra! Po polsku 1. Zeszyt cwiczen, Prolog, Krakow 2006.
A. Burkat, A. Jasinska, Hura po polsku 2. Podrecznik studenta. Prolog, 2010.
A. Burkat, A. Jasinska, Hura po polsku 2. Zeszyt cwiczen. Prolog, 2010.
Яковенко С.М. Довідник з правопису та практичної граматики польської мови. Навчальний посібник. -- К.: НаУКМА, 2006.

Форми та методи навчання: семінарські заняття, виконання усних і письмових вправ, переклад і читання текстів, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальні письмові завдання); підсумковий контроль - 30 балів (письмовий залік)

Мова навчання: українська, польська