НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 260536

Назва:

Методологія наукових дослідженьАнотація: Мета курсу - ознайомити студентів з методологією історичних досліджень та сучасними підходами до вивчення минулого. Нашим завданням буде визначити основний методологічний інструментарій, вибірку джерел та спектр питань до них, проаналізувати засади наукової роботи. Ми розглянемо різні напрямки історичних досліджень, що допоможе студентам визначитися з методологією власного дослідження уже на початковому етапі підготовки до написання над кваліфікаційною роботою. Окрім того, предметом нашого обговорення будуть й визначення методів дослідження. Ми детально розглянемо, як правильно підбирати методи для аналізу відповідної джерельної бази. Насамкінець, протягом курсу студенти мають не тільки зрозуміти, як написати хороше історичне дослідження, але й написати та презентувати власну дослідницьку пропозицію.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 1

Семестр: осінній

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90 год.; аудиторні години - 28 год.; лекції - 4 год., семінарські заняття - 24 год.; самостійна робота - 62 год.

Форма контролю: залік

Викладач(і): Маслійчук В.Л., д.і.н., доц.

Результати навчання: Знати: основні теоретичні підходи та методологічні засади, що застосовуються при написанні історичного дослідження .
Вміти: правильно визначити методологічну основу власного наукового дослідження та, використовуючи опрацьований під час курсу матеріал, написати дослідницький проект майбутньої кваліфікаційної роботи.


Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Курс має зв'язки з дисциплінами "Теорія і практика історії: методи інтерпретації ego-документа", "Науково-дослідний семінар", "Методологічний практикум".

Зміст дисципліни: Практикум має на меті ознайомити студентів з розмаїттям методологічних підходів до історичних досліджень, а також підготувати магістрантів до написання методологічної частини кваліфікаційної магістерської роботи.


Рекомендована література: Яковенко Н.М. Вступ до історії. - К., 2007. - С. 257-340
Rael P. Reading, Writing, and Researching for History: A Guide for College Students. - Brunswick, ME: Bowdoin College, 2004 - режим доступу: https://courses.bowdoin.edu/writing-guides/
Evans E. Social history // Making history - режим доступу: http://www.history.ac.uk/makinghistory/resources/articles/social_history.html
Stearns P.N. Toward a wider vision: trends in social history // The past before us. Contemporary historical writing in the US / ed. by M. Kammen. - NY, 1980. - p. 205-230
Iggers, Georg G., Wang, Q. Edward, Mukherjee, Supriya, Varieties of social history (1945-1968/70) in the West // Iggers, Georg G., Wang, Q. Edward, Mukherjee, Supriya. A global history of modern historiography / 2nd edition.- NY: Routledge, 2016. - p. - 205-216
Fiedling St. Political history // Making history - режим доступу: http://www.history.ac.uk/makinghistory/resources/articles/political_history.html
Howe St. Imperial and colonial history // Making history - режим доступу: http://www.history.ac.uk/makinghistory/resources/articles/imperial_post_colonial_history.html
Finney P. International history // Making history - режим доступу: http://www.history.ac.uk/makinghistory/resources/articles/international_history.html
O'Brien P. Global history // Making history - режим доступу: http://www.history.ac.uk/makinghistory/resources/articles/global_history.html

Берк П. Историческая антропология и новая культурная история // НЛО. - 2005, 75 - режим доступу: http://magazines.russ.ru/nlo/2005/75/ne5.html
Darnton R. Intellectual and cultural history // The past before us. Contemporary historical writing in the US / ed. by M. Kammen. - NY, 1980. - p. 327-354
Rubin M. Cultural history: what's in a name? // Making history - режим доступу: http://www.history.ac.uk/makinghistory/resources/articles/cultural_history.html
Collini St. Intellectual history // Making history - режим доступу: http://www.history.ac.uk/makinghistory/resources/articles/intellectual_history.html


Форми та методи навчання: практичні заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів (опитування, участь у практичних заняттях, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль - 30 балів (залік).

Мова навчання: українська