НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 260541

Назва:

Історія СРСР: історіографічні дискусіїАнотація: Огляд розвитку західної совєтології від її зародження після Другої світової війни і до викликів 2000-х рр.; від тоталітарної школи до постревізіоністів. Наукові центри й дослідники, підходи (політична - соціальна - культурна історія), проблематика, джерела. Ознайомлення із науковими працями та дискусіями совєтологів.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 1

Семестр: осінній

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90 год.; аудиторні години - 28 год.; лекції - 14 год.; семінарські заняття - 14 год.; самостійна робота - 62 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Шліхта Н.В., к.і.н, доцент, PhD

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
- ознайомитись з основними історіографічними дискусіями довкола історії СРСР;
- уміти простежувати основні процеси, особливості радянської історії з перспективи різних історіографічних і теоретико-методологічних підходів;
- уміти читати і аналізувати західні совєтологічні студії.


Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Історія радянського суспільства, Дослідження радянської історії через мемуари, Історія України ХХ ст.

Зміст дисципліни: Поглиблене ознайомлення із історіографічними підходами західних дослідників до радянської дійсності та історії: від "тоталітарної школи" до ревізіоністів і постревізіоністів. Увага до історіографічних дискусій довкола найбільш дискутивних питань совєтології: взаємини "влада" - "населення"; характер режиму; основні характеристики радянської політики, економіки, суспільства. Джерела, використовувані західними дослідниками. Вплив політичних змін на історіописання.


Рекомендована література: Американская русистика: Вехи историографии последних лет. Советский период: Антология / Сост. М. Дэвид-Фокс. - Самара: Изд-во "Самарский университет", 2001. - 376 с.
Малиа М. Из-под глыб, но что? Очерк истории западной советологии / М. Малиа // Отечественная история. - 1997. - № 5. - С. 93-109.
Современная историография новейшей истории России и истории СССР : справочно-библиографическое пособие для студентов исторических специальностей / Ред. В. И. Меньковский. - Минск : РИВШ, 2007. - 232 с.
Шліхта Н. Історія радянського суспільства: Курс лекцій. - 2-ге вид.. перероб. і доп. - Харків: Акта, 2015.


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 80 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий

Мова навчання: українська