НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 260543

Назва:

Історія польсько-українських взаємин у ХХ ст.Анотація: Обговорюються питання польсько-українського порозуміння - шляхом політичного діалогу та діалогу культур. Початковим пунктом цієї подорожі у минуле століття є політична боротьба поляків та українців у Галичині, кінцевим - польсько-українське примирення зламу ХХ і ХХІ ст., у сфері культури обрамлені з одного боку "поетом зради" Івана Франка, з іншого - знаменним зростом зацікавлення і підтвердженою соціологічними даними зміною взаємного образу, що сталася на початку ХХІ ст.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: І

Семестр: осінній

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90 год.; аудиторні години - 28 год.; лекції - 16 год.; семінарські заняття - 12 год.; самостійна робота - 62 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Олександра Гнатюк, професор, dr hab

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
- знати і розуміти хід подій з історії українсько-польських взаємин;
- уміти застосовувати набуті знання для аналізу історичних процесів


Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: історія Польщі, історія України

Зміст дисципліни: ознайомлення з основними етапами міжнаціональних взаємин в історії та в культурі


Рекомендована література: Боґуміла Бердиховська, Україна: люди і книжки, Київ КІС 2009
Простір свободи. Україна на шпальтах "Культури" Київ Критика 2005
Оля Гнатюк, Польсько-український діалог: часопис "Куьтура", Львів, Університетські діалоги, вип. 1, 2007


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль - 30 балів (письмовий залік).

Мова навчання: українська