НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 260544

Назва:

Демократизація Центрально-Східної ЄвропиАнотація: Впровадження радянської моделі соціалізму в країнах Східної Європи наприкінці 1940-х рр. Подібності та відмінності політичних режимів СРСР і соціалістичних країн Центральної та Південно-Східної Європи. Соціально-політичні кризи 1950–1986 рр. Шкідливі наслідки панування адміністративно-командної системи. Антитоталітарні демократичні революції кінця 1980-х рр. Формування посткомуністичної економічної системи. Утворення національних держав на пострадянському просторі.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: І

Семестр: осінній

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин - 120 год.; аудиторні години - 40 год.; лекції - 18 год.; семінарські заняття - 22 год.; самостійна робота - 80 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Бажан О.Г., к.і.н., доц.

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
- знати періодизацію історії, схожість та відмінність у історичному розвитку народів Центрально-Східної Європи різних періодів та епох;
- знати погляди фахівців на проблеми розвитку історії Центральноєвропейських та Балканських країн ХХ століття, орієнтуватися у тенденціях і особливостях сучасного, світового, історичного процесу, проводити певні аналогії з історичним розвитком України;
- вміти застосовувати методологічні принципи та методи наукового історичного дослідження; здійснювати порівняльний аналіз щодо історичного розвитку держав, країн, етносів Центрально-Східної Європи у політичній, економічній, соціокультурній сферах суспільного життя; визначати чинники суспільного реформування в країнах Східної Європи в другій половині ХХ століття.


Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Запропонований курс вивчається паралельно та узгоджено з нормативними курсами: "Новітня історія Європи1914-1991 рр.", "Творення націй і держав у Центрально-Східній Європі", "Соціалістична модерність: Східна Європа у другій половині ХХ століття"

Зміст дисципліни: Впровадження радянської моделі соціалізму в країнах Східної Європи наприкінці 1940-х рр. Подібності та відмінності політичних режимів СРСР і соціалістичних країн Центральної та Південно-Східної Європи. Соціально-політичні кризи 1950-1986 рр. Наслідки панування адміністративно-командної системи. Антитоталітарні демократичні революції кінця 1980-х рр. Формування посткомуністичної економічної системи. Утворення національних держав на пострадянському просторі.


Рекомендована література: Авторитарные режимы в Центральной и Восточной Европе (1917-1990-е годы). - М., 1999. (Центральноевропейские исследования. Вып. 1).
Авторханов А. Империя Кремля: советский тип колониализма. - М., 1987.
Ануфриев Е.А., Лесная Л.В. Российский менталитет как социально-политический и духовный феномен // Соц. полит.журн.-1997.-№4.-С. 28-44.
Бутенко А.П., Колесниченко Ю.В. Менталитет россиян и евразийство: их сущность и общественно-политический смысл // Социал. исслед.-1996. - №5.-С. 92-102.
Васильєв В. Деякі роздуми з приводу терміну "менталітет" // Розбудова держави.-1993.-С. 50-53.
Володин Э. Судьба русской нации - судьба России // Мол.гвардия.-1995.- №4.-С. 3-18.
Балканы в европейских политических проектах ХIХ-ХХI вв. - М., 2014.
Волокитина Т. В., Мурашко Г. П., Носкова А. Ф., Покивайлова Т. А. Москва и Восточная Европа. Становление политических режимов советского типа: 1949-1953: Очерки истории. - М.: РОССПЭН, 2002.
Власть и общество: непростые взаимоотношения (Страны Центральной и Юго-Восточной Европы в XX веке). М.: Институт славяноведения РАН, 2008.
Власть и церковь в Восточной Европе. 1944-1953. Документы российских архивов: в 2 т. / Ред. коллегия: Т. В. Волокитина (отв. ред.), Г. П. Мурашко, А. Ф. Носкова, Д. Н. Нохотович. - М.: РОССПЭН, 2009.Т. 1: 1944-1948.
Власть-общество-реформы:Центральная и Юго-Восточная Европа. Вторая половина ХХ века/ отв. Ред. Э.Г. Задорожнюк;Ин-т славяноведения РАН.- М., 2006.
Восточный блок и советско-венгерские отношения: 1945-1989 годы. - СПб.: Алетейя, 2010.
В поисках новых путей: Власть и общество в СССР и странах Восточной Европы в 50-е - 60-е гг. XX в. - М., 2011.
Джилас М. Лицо тоталитаризма. - М., 1992.
История Германской Демократической Республики. 1949-1979. - М, 1979.
Конфликты в послевоенном развитии восточноевропейских стран. - М.: Институт славяноведения и балканистики РАН, 1997.


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль - 30 балів (письмовий залік).

Мова навчання: українська