НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 260545

Назва:

Архітектура міста як текстАнотація: Учасники спецкурсу ознайомляться зі специфікою архітектури та містобудування як виду мистецтва та як суспільного феномену, а також опанують основні підходи до аналізу архітектурних творів. Вони ознайомляться з основними поняттями та принципами архітектури (що таке архітектура, поняття ордеру і стилю, принципи формотворення та сприйняття архітектурних об'єктів), з історією та сучасними проблемами містобудування (суспільними, функціональними й естетичними концепціями планування міст і створення архітектурних ансамблів), а також з розвитком архітектурних напрямків ХХ ст.(від конструктивізму, функціоналізму та органічної архітектури до основних напрямків постмодернізму).

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 2

Семестр: весняний

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин - 120 год.; аудиторні години - 40 год.; лекції - 16 год.; семінарські заняття - 24 год.; самостійна робота - 80 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Довга Л.М., д.філол.н., доц.

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
- Знати основні поняття теорії архітектури та містобудування, загальну характеристику архітектурних стилів, загальні підходи до формування містобудівельних концепцій.
- Уміти аналізувати пам'ятки архітектури та містобудування як тексти, які дають змогу довідатися не тільки про естетичні вподобання певного часу, але й про суспільно-політичні погляди та побутові потреби їх замовників чи творців.


Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: історія культури, історія Західної цивілізації.

Зміст дисципліни: Ознайомити студентів з базовими поняттями історії та теорії архітектури; дати загальне уявлення про розвиток архітектури класичного періоду (від Античності до доби Реалізму); модерного та постнекласичного періодів; дати загальне уявлення про основні зазади планування міст та основні принципи формування міського простору; ознайомити з елементами соціології та географії міста, як єдиного організму; дати початкові практичні навики аналізу міського середовища.


Рекомендована література: Вильковский М. Социология архитектуры. Москва, 2010
Иконников А. В. Пространство и форма в архитектуре и градостроительстве. Москва, 2006.
Корбюзье Ле. Архитектура ХХ века. Ленинград, 1977.Лотман Ю. Архитектура в контексте культуры. // Лотман, Ю. Семиосфера - СПб, 2000
Стародубцева Л. Архітектура постмодернізму. - Київ, 1998.


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальні письмові завдання); підсумковий контроль - 30 балів (письмовий залік).

Мова навчання: українська