НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 260563

Назва:

Друга світова війна в історичній пам`яті та політиці історіїАнотація: Метою курсу є ознайомлення із політикою пам'яті про Другу світову війну в Україні та світі. Увагу зосереджено довкола аналізу комеморативних та меморіальних практик, пам'ятання та забуття, сучасних "війн пам'яті" та (не)можливості подолання минулого.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 1

Семестр: додатковий період весняного семестру

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90 год.; аудиторні години - 28 год.; лекції - 10 год.; семінарські заняття - 18 год.; самостійна робота - 62 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Хом'як О.В., к.і.н.

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
- знати: загальний контекст появи та розвитку феномену "історична пам'ять", основні теоретичні підходи та методологію дисципліни, різні форми репрезентації (его-документи, місця пам'яті тощо), основні етапи становлення пам'яті про другу світову війну в Україні;
- вміти: застосовувати спеціальні набуті знання у самостійній науковій роботі


Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Історія України, Друга світова війна, Всесвітня історія

Зміст дисципліни: Метою курсу є ознайомлення із політикою пам'яті про Другу світову війну в Україні та світі. Увагу зосереджено довкола аналізу комеморативних та меморіальних практик, пам'ятання та забуття, сучасних "війн пам'яті" та (не)можливості подолання минулого.


Рекомендована література: Бранденбергер Д. Национал-большевизм. Сталинская массовая культура и формирование русского национального самосознания. 1931-1956 Дополненное издание. - Академический проект издательство ДНК, Санкт-Петербург, 2009.
Гриневич Владислав. Суспільно-політичні настрої населення України в роки Другої світової війни. (1939-1945 рр.) / НАН України. Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса. - К., 2007. - 520 c.
Примусова праця в нацистській Німеччині в політиці пам'яті СРСР і ФНР часів "холодної війни". - Харків НТМТ, 2010. - С.19-90.


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль - 30 балів (письмовий залік).

Мова навчання: українська