НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 260566

Назва:

Бюрократичний апарат Російської імперіїАнотація: Курс присвячено проблемам функціонування владного апарату Російської імперії - імперським державним інституціям, управлінським процедурам і їхнім виконавцям - чиновникам. Окремо йдеться про специфіку формування бюрократії в національних регіонах імперії, зокрема в Україні. Використовуючи відповідні джерела, студенти досліджують процеси оптимізації та раціоналізації бюрократичного апарату на основі принципів камералізму й етапи реформування управління, аналізують чисельність, соціальний та етнічний склад бюрократії, її професійний рівень.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: ІІ

Семестр: осінній

Кількість кредитів: 5 (загальна кількість годин - 150 год.; аудиторні години - 22 год.; семінарські заняття - 28 год.; самостійна робота - 100 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Шандра В.С., д.і.н., проф.

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
- знати і розуміти історію формування органів влади та управління в Російській імперії;
- вміти застосовувати набуті знання для аналізу історичних процесів минулого та їх вплив на сьогодення.


Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: історія України, історія Російської імперії.

Зміст дисципліни: Курс присвячено проблемам функціонування владного апарату Російської імперії - імперським державним інституціям, управлінським процедурам і їхнім виконавцям - чиновникам. Окремо йдеться про специфіку формування бюрократії в національних регіонах імперії, зокрема в Україні. Використовуючи відповідні джерела, студенти досліджують процеси оптимізації та раціоналізації бюрократичного апарату на основі принципів камералізму й етапи реформування управління, аналізують чисельність, соціальний та етнічний склад бюрократії, її професійний рівень.


Рекомендована література: Історія державної служби в Україні. - У 5 т. - К., 2009;
Шандра В. С. Формування бюрократії в Правобережній Україні (ХIХ - початок ХХ ст.) // Укр. іст. журн. - 2007. - № 2. - С. 143-158.


Форми та методи навчання: семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 50 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль - 50 балів (залік).

Мова навчання: українська