НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 260570

Назва:

Методологія історичної наукиАнотація: Читати курс запрошуються фахівці у галузі історії та історіографії як з України, так і з-за кордону.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 1

Семестр: літній

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90 год.; аудиторні години - 26 год.; лекції - 10 год.; семінарські заняття - 16 год.; самостійна робота - 64 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): запрошуються фахівці у галузі методології та історіографії як України, так і з-за кордону.

Результати навчання: поглиблене вивчення історичної літератури, історичної пам'яті та самосвідомості, ознайомлення з новітніми методиками інтерпретації джерел у відповідності до тематики наукової спеціалізації запрошеного викладача.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Вступ до історії, Теорія і практика історії: методи інтерпретації ego- документа, Теорія і практика історії : методики роботи з наративом

Зміст дисципліни: Визначається спеціалізацією запрошеного викладача, відповідає новітнім досягненням історичної науки з певної проблеми.


Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль - 30 балів (залік).

Мова навчання: українська