НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 260571

Назва:

Дослідження радянської історії через мемуариАнотація: Курс передбачає ознайомлення зі специфікою джерел приватного походження і опанування навичок роботи з ними. Аналізуючи спогади представників різних соціальних, національних і вікових груп мешканців СРСР, студенти досліджуватимуть різноманітні аспекти життя "радянської людини" за її власною оцінкою - через сприйняття соціалістичної дійсності та життя навколо неї, через погляд на суспільство, владу, себе й "чужого" тощо.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: ІІ

Семестр: осінній

Кількість кредитів: 5 (загальна кількість годин - 150 год.; аудиторні години - 50 год.; лекції - 22 год.; семінарські заняття - 28 год.; самостійна робота - 100 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Шліхта Н.В., к.і.н., доц., PhD

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
- ознайомитись зі специфікою джерел особового походження;
- оволодіти навичками критичного аналізу джерел особового походження.


Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Історія радянського суспільства, Історія СРСР: історіографічні дискусії; теорія і практика історії: методи інтерпретації ego-документа

Зміст дисципліни: Ознайомлення зі специфікою джерел особового походження - мемуарів - і техніками опрацювання цих джерел. Студенти здобудуть базові теоретико-методологічні навички, що допоможуть їм підбирати й використовувати его-документи новітньої доби. Основна тематика: відображення у спогадах суспільних і політичних змін; ідентичність, власне сприйняття, трансформації; можливості індивідуального спротиву в радянську добу.


Рекомендована література: Шліхта Н. В. Історія радянського суспільства : Навч. посібник / Наталя Шліхта. - К. : Видавничо - поліграфічний центр НаУКМА, 2010.
Кром М.М. Историческая антропология. Пособие к лекционному курсу. - СПб.: Европейский университет в Санкт-Петербурге, 2000. - 76 с.


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 80 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль - 20 балів (письмовий залік).

Мова навчання: українська