НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 262725

Назва:

Історія української політичної думкиАнотація: Метою курсу є формування у студентів цілісного уявлення про історію розвитку політичної думки, розуміння закономірностей процесу становлення і розвитку основного понятійного змісту політичних теорій на основі вивчення соціально-політичного контексту утворення авторських концептів, оригінальних текстів та текстів інтерпретаційних, ідеологічної складової та практичної направленості громадсько-політичної діяльності політичних мислителів України, з'ясувати закони та принципи процесу формування предмету політичної науки її розвитку в Україні в соціально-історичному та формально-логічному аспектах, закономірності та пріоритети становлення та розвитку політичної системи на українських землях. У результаті вивчення даного курсу студент повинен знати: соціально-політичний контекст утворення авторських концептів, оригінальні тексти та тексти інтерпретаційні, ідеологічну складову та практичну направленість громадсько-політичної діяльності політичних мислителів України; вміти: виокремлювати та формулювати закони та принципи процесу формування предмету політичної науки її розвитку в Україні в соціально-історичному та формально-логічному аспектах, закономірності та пріоритети становлення та розвитку політичної системи на українських землях, екстраполювати отримані знання та власні висновки на сучасний політичний процес в Україні

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 1

Семестр: 1

Кількість кредитів: 4 кред. ЄКТС

Форма контролю: іспит

Викладач(і): Бевз Тетяна Анатоліївна, доктор історичних наук, професор,

Спосіб навчання: аудиторне

Методи й критерії оцінювання: Рівень поточних знань студентів оцінюється відповідно до методики рейтингової оцінки. Сутність методики полягає у визначенні поточного рейтингу студента, що розраховується як сума балів за всіма видами практичних завдань та результатами самостійної роботи і нарощується протягом семестру. Вид роботи Максимальна кількість балів за виконану роботу Теоретичне питання та участь у дискусії Максимальна кількість балів за заняття - 5 Всього за семестр - 50 балів Письмові роботи Максимальна оцінка - 5 балів Написання реферату на задану тему Максимальна оцінка за реферат - 15 балів Сукупний рейтинг 70 балів КРИТЕРІЇ СКЛАДАННЯ ІСПИТУ Кожне завдання для проведення заліку має бути однакової складності. Наприклад, тести. Зміст питань та завдань має бути розрахований на письмову підготовку студента протягом двох академічних годин. Критерії складання іспиту Характеристика відповіді по варіанту Максимальна кількість балів Вірні відповіді 30 ВСЬОГО 30 балів За результатами складання іспиту якість підсумкових знань студента оцінюється за рейтинговою системою та трансформується в національну шкалу та шкалу ЕСТS

Мова навчання: Українська