НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 275505

Назва:

Фізичне вихованняАнотація: Фізичне виховання для студентів 1 р.н. є нормативною дисципліною, яка спрямована на формування потреби у фізичному самовдосконаленні та залученні до здорового способу життя.

Тип дисципліни: нормативна.

Рік навчання: 1

Семестр: осінній, весняний.

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин -120; практичні заняття - 56 годин; самостійна робота - 64 години)

Форма контролю: залік у 1, 2 семестрах

Викладач(і): завідувач кафедри, доцент, майстер спорту Ярмоленко М.А.; доцент, майстер спорту Козубей П.С.; старші викладачі: майстер спорту Жуков В.О.; майстер спорту Лахманюк Т.В.; Збанацький С.В.; Горборуков В.М.; Максиенко В.В.

Результати навчання:
- формування у студентів системи теоретичних знань з фізичної культури, необхідних в процесі життєдіяльності;
- опанування практичними уміннями та навичками виконання фізичних вправ;
- зміцнення здоров'я студентів, профілактика захворювань, сприяння всебічному розвитку організму;
- забезпечення високого рівня фізичного стану та працездатності;
- забезпечення загально-фізичної та професійно-прикладної підготовленості майбутніх фахівців.


Спосіб навчання: аудиторний (у спортивних залах та на свіжому повітрі); змішаний та дистанційний (за певних умов).

Зміст дисципліни: "Фізичне виховання" носить рекреаційний характер і не впливає на тижневе аудиторне навантаження студентів. За змістом дисципліна спрямована на формування у студентів потреби до здорового способу життя та фізичного самовдосконалення. Академічні заняття організовано протягом осіннього та весняного семестрів обсягом 2 години на тиждень. Розподіл студентів за навчальними відділеннями здійснюється на підставі медичних довідок з визначенням медичної групи здоров'я (основна, спеціальна, підготовча) для занять фізичним вихованням. Для студентів, які мають певні відхилення у стані здоров'я, на кафедрі створено спеціальне навчальне відділення. Студенти з обмеженими можливостями, яких за станом здоров'я звільнено від практичних занять, отримують залік за підготовку рефератів. На кафедрі функціонує 8 спортивних секцій (баскетбол, волейбол, теніс, настільний теніс, міні-футбол, аеробіка, силова підготовка, шахи), відбір до яких здійснюється на конкурсній основі з числа студентів, яким визначено основну медичну групу здоров'я. Щорічно проводиться спартакіада НаУКМА та інші спортивно-масові заходи. Збірні команди НаУКМА беруть участь у районних, міських та всеукраїнських спортивних змаганнях, виборюючи призові місця. Найкращому студентові-спортсмену НаУКМА щорічно надається пам'ятний грант ім. Андрія Господина. З покоління у покоління багатьма студентами НаУКМА передається традиція успішного поєднання навчання і систематичних занять спортом.


Рекомендована література:
1. Анастасьєва З.В. "Вступ до спеціальності" Фізичне виховання: навчальний посібник Дніпропетровськ: Вид - во "Інновація", 2007. - 138с.
2. Круцевич Т.Ю. Теорія і методика фізичного виховання: підручник для студентів вищих навч. закладів фіз. виховання і спорту: Т1. Загальні основи теорії і методики фізичного виховання / Т.Ю. Круцевич. - К., 2008. - 392 с.
3. Круцевич Т.Ю. Теорія і методика фізичного виховання: підручник для студентів вищих навч. закладів фіз. виховання і спорту: Т2. Методика фізичного виховання різних груп населення / Т.Ю. Круцевич. - К., 2008. - 368 с.
4. Круцевич Т.Ю., Воробйов М.І., Безверхня Г.В. Контроль у фізичному вихованні дітей, підлітків і молоді: навч. Посіб. - К: Олімп. Л-ра, 2011. - 224 с.
5. Оздоровчо-рекреаційні технології : навч. посіб. / Любов Чеховська, Ольга Жданова, Ірина Грибовська, Мирослава Данилевич, Уляна Шевців. - Львів : ЛДУФК, 2019. - 220 с.
6. Осадченко Т.М. Адаптивне фізичне виховання: навчальний посібник. Умань: ВЦП "Візаві", 2014. - 210 с.
7. Пангелова Н. Є. Теоретико-методичні основи оздоровчої фізичної культури: навчальний посібник / Н. Є. Пангелова, Т. Ю. Круцевич, В. М. Данилко. - Переяслав Хмельницький: ФОП Домбровська Я. М., 2017. - 505 с.


Форми та методи навчання: практичні заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: навчальний рейтинг визначається за кількістю відвіданих практичних занять (до 70 балів) та результатів складання контрольних нормативів (до 30 балів). При виставлені заліку враховується: участь у змаганнях та їх організації, 100% відвідування занять, написання і проведення комплексів ранкової гімнастики, теоретичне тестування, науково-дослідна робота студентів, тощо.

Мова навчання: українська.