НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 275519

Назва:

Неорганічна хіміяАнотація: Опанувати основні закономірності взаємозв'язку між будовою та хімічними властивостями речовини, навчитись прогнозувати перетворення неорганічних сполук на основі їх типових властивостей, реакцій та законів хімії. Опанувати основні прийоми виконання експериментів по загальній хімії. Гідроген. Оксиген. Галогени. Підгрупа Сульфуру. Підгрупа Нітрогену. Підгрупа Карбону. Елементи головної підгрупи І, ІІ, ІІІ груп. Елементи побічної підгрупи І, ІІ, ІІІ груп.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 1

Семестр: 2

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): професор, д.н. Голуб О.А., проф., д.н. Вакулюк П.В.

Результати навчання: сформувати у студентів поняття про основи загальної та неорганічної хімії та навчити студентів використовувати знання з неорганічної та загальної хімії для аналізу будови, хімічних властивостей, умов добування неорганічних речовин; аналізу та прогнозуванню екологічної ситуації; виконанню хімічного експерименту

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: шкільний курс хімії та фізики

Зміст дисципліни: Опанувати основні закономірності взаємозв'язку між будовою та хімічними властивостями речовини, навчитись прогнозувати перетворення неорганічних сполук на основі їх типових властивостей, реакцій та законів хімії. Опанувати основні прийоми виконання експериментів по загальній хімії. Гідроген. Оксиген. Галогени. Підгрупа Сульфуру. Підгрупа Нітрогену. Підгрупа Карбону. Елементи головної підгрупи І, ІІ, ІІІ груп. Елементи побічної підгрупи І, ІІ, ІІІ груп.


Рекомендована література: 1. Григор'єва В.В., Самійленко В.М., Сич А.М., Голуб О.А. Загальна хімія. - К.: Вища школа, 2009.
2. Романова H.B. Загальна та неорганічна хімія. - Київ - Ірпінь: Перун, 1998.


Форми та методи навчання: лекції (22 год.), практично-лабораторні заняття (22 год.), самостійна робота (46 год.)

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: робота в семестрі -70 балів; екзамен - 30 балів

Мова навчання: українська