НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 275565

Назва:

Англійська мова (за професійним спрямуванням)Анотація: "English for Professional Needs" is a new type of educational programmes aimed at developing language skills for professional needs. The programme consolidates the knowledge acquired within General English Course and helps students to expand professional vocabulary and improve skills: speaking, writing, reading and listening, which are neccessary for their qualification. "English for Professioal Needs" is intended to facilitate students to master their academic approaches to analytical reading of special texts, summary writing, essay writing, group discussions, debates and presentations as well as note-taking, listening for gist and listening for details. The programme is designed to develop critical thinking and to prepare students for further successful studies on ESP and Master's programmes.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: ІІ р.н.

Семестр: осінній, весняний

Кількість кредитів: 7 (загальна кількість годин - 210; аудиторні години - 104; самостійна робота - 106).

Форма контролю: залік, екзамен

Викладач(і): ст. викладач Бадьйор Н.Б., доцент, к. філол. н. Батурська Л.А., ст. викладач Бражник Н.В., ст. викладач Бузало Т.Й., ст. викладач Бузунова Н.Ф., ст. викладач Залєська Л.М., ст. викладач Куліченко Н.П., ст. викладач Мозгова І.І., ст. викладач Прісна Т.Б.,

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен володіти ефективними методами читання та аналізу англійських текстів загального та професійного спрямування, а саме: вміти визначати основну ідею, виокремлювати конкретну інформацію, робити записи і нотатки, готувати тези, складати план тексту, розуміти методи анотування та реферування іншомовних джерел, сприймати на слух та розуміти усну мову; володіти усним мовленням із метою реалізації певної дії (пропозиція щось зробити, (не) згода із пропозицією, висловлення наміру (не) робити що-небудь, висловлення можливості (не) зробити що-небудь, запит дозволу, висловлення заборони, прохання порадити, висловлення пропозицій, заохочення, переконування; відмова від виконання дій); забезпечення успішності спілкування (прохання повторити інформацію; перевірка правильності сприйняття інформації; повторення тієї ж інформації; висловлення тієї ж інформації іншими мовленнєвими засобами; наведення прикладу; підтвердження зацікавленості в почутому; продовження висловленої співрозмовником думки; повідомлення необхідності осмислити інформацію; зміна теми спілкування; підсумок), а також вміти готувати доповідь-презентацію, висловлювати та обґрунтовувати свою думку, писати есе різних типів, вміти конспектувати прочитаний і прослуханий текст; володіти нормативною граматикою англійської мови на рівні вище середнього (B2-C1).

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Англійська мова.

Зміст дисципліни: Курс спрямований на опанування мовленнєвими навичками за темами Education, Work and Employment, Economics, Globalization, Ethical Values, Accounting and Finance, Nature and Ecology, Culture and Business, Crime and Punishment, Law, Order, Society, Arts and Entertainment (Media); Science and Technology; Interfering with Nature, Culture, Cultural Heritage, Trends in Social and Cultural Life; Life in Society; Intercultural Communication, Computing I, II, Computers and Entertainment, Politics.


Рекомендована література: - Tomas Kral. Economic Considerations. The Office of English Language Programs Bureau of Educational and Cultural Affairs. United States Department of State Washington, DC, 2006.
- Levine, Deena R and M. Adelman. Beyond Language: Intercultural Communication for English as a Second Language. Prentice-Hall Regents, 1993.
- Liz Soars and J. Soars. New Headway: Advanced: SB & WB. Oxford University Press, 2014.
- Jeremy Harmer and R. Rossner. More than words: vocabulary for upper intermediate to advanced students: in 2 books. Edinburgh: Longman, 1997.
- Naunton, Jon. Think First Certificate. Edinburg: Longman, 2000.
- David Foll and A. Kelly. First Certificate Avenues: SB & WB. Revised edition. Edinburg: Cambridge university press, 1996.
- Evans, Virginia. FCE Use of English: for the revised Cambridge Examination. Blackpill: Express Publishing, 2004.
- Azar, B. S. Understanding and Using English Grammar. 4th ed. New Jersey: Prentice Hall, 2009.
- Leo Jones. New Cambridge Advanced English: SB. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
- Cotton, D. Falvey at al. Language Leader: Upper Intermediate. Harlow, England: Person Education Limited, 2008.
- Cotton, D. Falvey at al. Market Leader: new edition: intermediate business English course book. Edinburgh: Person Education Limited, 2006.


Форми та методи навчання: практичні заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів (опитування, участь у практичних заняттях, виконання завдань самостійної роботи); підсумковий контроль - 30 балів (залік, екзамен).

Мова навчання: англійська.