НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 275566

Назва:

Англійська моваАнотація: Програма курсу General English базується на комунікативному підході до навчання мови і належить до нового типу навчальних програм. На перший план висувається завдання практичного активного оволодіння англійською мовою. В основі розробки програми такого типу - теорія комунікативного навчання мові (Communicative Language Teaching), вичерпно представлена в працях Холідея, Хаймса, Манбі, Брамфіта, Ріверо та інших. Комунікативна програма обов'язково передбачає попереднє вивчення мовних потреб ("needs analyses") і вироблення компромісу між груповими та індивідуальними потребами. Програма курсу передбачає системне і комплексне застосування технічних засобів навчання (аудіо-, теле- і відеоапаратури), а також інші методичні засоби та прийоми , що сприяють вирішенню проблем навчання усній мові та ситуативній мовленнєвій спрямованості.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: І

Семестр: осінній, весняний

Кількість кредитів: 7 (загальна кількість годин - 210; аудиторні години - 104; самостійна робота - 106)

Форма контролю: залік, екзамен

Викладач(і): ст. викладач Бачинська Л.Л., ст. викладач Буреніна Т.Г., ст. викладач Денисенко І.В., ст. викладач Доб'я О.О., ст. викладач Долинська О.Р., ст. викладач Духота О.В., ст. викладач Жукорська Л. П., ст. викладач Качурець О.П., ст. викладач Піроженко І.Д.,

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен уміти:
- сприймати на слух та розуміти усну англійську мову;
- володіти необхідними навичками усного мовлення з метою соціалізації (розпочати розмову, представити себе, звернути увагу співрозмовників; запросити у гості; прийняти або відхилити запрошення; запропонувати щось; подякувати; висловити комплімент; відповісти на комплімент чи привітання; вибачитись; прийняти вибачення; висловити співчуття, жаль; закінчити розмову; попрощатися), інформування (запит інформації, твердження про (не)знання інформації; нагадування; запит про (не)достовірність інформації; твердження про (не)достовірність інформації), сприйняття/ставлення до інформації (запит про (не)впевненість; висловлення (не)переконаності; висловлення ставлення до події, ситуації; висловлення інтересу, надії, оптимізму, песимізму, (не)задоволення, подиву, захоплення, розчарування, сумніву; висловлення уподобань, нелюбові, переваги, (не)схвалення; порівняння; інформації; запит про оцінку події, інформації; (не)згода; часткова згода);
- вміти правильно писати тексти різних стильових напрямків;
- володіти ефективними методами читання та аналізу англійських текстів (визначати основну ідею, виокремлювати конкретну інформацію, вміти конспектувати тощо).


Спосіб навчання: аудиторний.

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: -

Зміст дисципліни: Курс спрямований на опанування мовленнєвими навичками за темами Me and My Family (Family. Relationships, Feelings. Love. Marriage. Frustrations); Character and Personality. Appearance and Clothes (Character and personality, Judging by appearance, Clothes); Food (Kinds of food, Shopping for food, Cooking. Dishes. Diets, Eating Out); Health (Health. Health challenges; Body. Diseases. Symptoms. Injuries. First aid; Specialists. Patients; Physical fitness. Sport. Bad habits: drugs, smoking, drinking, stress); Housing (Living in the city / country; House for sale / to let. Types of accommodation; Things around the house); Travelling (Holidays; Kinds of travelling. Directions; Hotel; Customer's rights), навичками розуміння і коректного вживання граматичних засобів (Tenses, Active/Passive Voice; Questions/Answers; Adjective, Adverb; Noun: singular/plural, regular/irregular, count/non-count, noun/verb agreement; Articles; Determiners, Pronouns; Ways of expressing quantity; Modal Auxiliaries and Similar Expressions; Sequence of Tenses; Reported Statements, Reported Questions; Using to infinitive; Indirect Questions).


Рекомендована література: - Levine, Deena R and M. Adelman. Beyond Language: Intercultural Communication for English as a Second Language. Prentice-Hall Regents, 1993.
- Jeremy Harmer and R. Rossner. More than Words: Vocabulary for Upper Intermediate to Advanced Students: in 2 books. Edinburgh: Longman, 1997.
- Helena Gomm and J. Hird. Inside Out: Upper Intermediate: SB & WB. Oxford: Macmilian Publishers ltd, 2009.
- Liz Soars and J. Soars. New Headway: Upper-Intermediate: SB & WB. Oxford University Press, 2014.
- Peters, Sharon. On a Roll. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall Regents, 1991.
- Michael McCarthy and F. O'Deli. English Vocabulary in Use: Upper-Intermediate & Advanced. UK: Cambridge University press, 2001.
- P. Abraham and D. Mackey. Contact U.S.A.: Reading and Vocabulary Textbook. 2nd ed. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1989.
- Arline Burgmeier, G.Eldred and Ch.B.Zimmerman. Lexis: academic vocabulary study. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall Regents, 1991.
- J. Dooley, V. Evans. Grammarway 4. Berkshire: Express Publishing, 1999.
- Azar, B. S. Understanding and Using English Grammar. 4th ed. New Jersey: Prentice Hall, 2009.


Форми та методи навчання: практичні заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів (опитування, участь у практичних заняттях, виконання завдань самостійної роботи); підсумковий контроль - 30 балів (залік, екзамен).

Мова навчання: англійська