НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 275576

Назва:

Українська мова за професійним спрямуваннямАнотація: Курс спрямований на ознайомлення студентів з основами та засобами професійного спілкування, підвищення рівня їхньої мовної компетенції шляхом поглиблення знань про норми сучасної української мови, функціональні стилі, наукову термінологію, специфіку мовно-виражальних засобів української мови; формування навичок комунікативно виправданого користування засобами мови в різних ситуаціях, під час професійного спілкування, створення документів з дотриманням мовного етикету; вироблення навичок редагування та аналізу фахових текстів; сприяння становленню національно свідомої особистості.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: І

Семестр: І та ІІ, осінній та весняний

Кількість кредитів: 5

Форма контролю: залік та іспит

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Стилістика, фонетика, лексика, морфологія, синтаксис, соціолінгвістика, термінознавство.

Зміст дисципліни: Проблеми походження української мови. Становлення української літературної мови. Українська мова у ХХ ст. Територіальні і соціальні діалекти. Характеристика стилів сучасної української літературної мови. Сучасна українська літературна мова. Вимова приголосних. Словесний наголос. Групи лексики української мови за походженням. Правописні дискусії. Частини мови.


Рекомендована література: 1. Антоненко-Давидович Б.Д. Як ми говоримо. - К., 1991; 1994; 1997.
2. Гуць М.В., Олійник І.Г., Ющук І.П. Українська мова у професійному спілкуванні. - К., 2004, 2005.
3. Читай і знай!: довідник-практикум з граматики та стилістики сучасної української мови / Н.Я.Дзюбишина-Мельник, О.Я. Лаврінець, К.С.Симонова, Л.Ф. Ціпцюра. - К., 2007.
4. Шевчук С.В. Ділове мовлення для державних службовців. - К., 2004.

Форми та методи навчання: лекції (10 год.), семінарські заняття (44 год.), самостійна робота (96 год).

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 та 60 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль - 30 та 40 (залік та іспит).

Мова навчання: українська