НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 275577

Назва:

Історія УкраїниАнотація: Курс пропонує стислий систематичний виклад історії українських земель від давнини до 1991 р. Завдання курсу полягає у тому, аби представити проблеми вітчизняної історії з різних історіографічних перспектив і сприяти у такий спосіб становленню критичного мислення і аналітичних здібностей студентів.

Тип дисципліни: вільного вибору

Рік навчання: 3

Семестр:

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість28 год.; лекції - 16 год., семінарські заняття - 12 год.; самостійна робота - 62 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Маслійчук В.Л., д.і.н., доц.

Результати навчання: За результатами вивчення курсу студенти повинні знати основні дискусійні теми української історії і позиції учасників наукового діалогу. Студенти повинні уміти критично аналізувати джерела та літературу, використовувати їх для виконання практичних завдань.

Спосіб навчання: аудиторний

Зміст дисципліни: Курс пропонує стислий систематичний виклад історії українських земель від давнини до 1991 р. Завдання курсу полягає у тому, аби представити проблеми вітчизняної історії з різних історіографічних перспектив і сприяти у такий спосіб становленню критичного мислення і аналітичних здібностей студентів.


Рекомендована література: 1.Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. - Київ, 2005.
2.Толочко О.П., Толочко П. П. Київська Русь. - Київ, 1998. - 352 с.
3. Русина О. Україна під татарами та Литвою. - Київ, 1998. - 320 с.
4. Яковенко Н. Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII століття. Волинь і Центральна Україна. Вид. друге, переглянуте і виправлене. - Київ, 2008. - С. 113-175.
5. Плохій С. Наливайкова віра: козацтво та релігія в ранньомодерній Україні. - Київ, 2005. - 495 с.
6. Голобуцький В.О. Запорозьке козацтво. - Київ, 1994. - 539 с.
7. Історія українського козацтва. Нариси у двох томах. - Київ, 2006. - Т. 1. - 800 с.
8. Леп'явко С.А. Козацькі війни кінця ХVІ ст. в Україні. - Чернігів, 1996. - 287 с.
9. Щербак В.О. Українське козацтво: формування соціального стану (друга половина XV - середина XVII ст.). - Київ, 2006. - 180 с.
10. Яковлева Т. Гетьманщина в другій половині 50-х років XVII ст. Причини і початок Руїни. - Київ, 1998. - 447 с.
11. Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа та його доба / Ред. Л. Винар, упор. І. Гирич, А. Атаманенко. 2 вид. - Нью-Йорк-Київ-Львів-Париж-Торонто, 2001. - 464 с.
12.Сокирко О. Ще раз про передумови та причини повстання Івана Мазепи 1708 p. // Гетьман Іван Мазепа: постать, оточення, епоха. 3бірник наукових праць. - Київ, 2008. - С. 81-90.
13. Андерсон Б. Уявлені спільноти. Міркування щодо походження й поширення націоналізму / Пер. з англ. В. Морозова. - Київ, 2001.


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів (індивідуальні письмові завдання); підсумковий контроль - 30 балів (письмовий залік)