НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 275603

Назва:

Промислова біотехнологіяТип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 3

Семестр:

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: залік

Викладач(і): Лектор: доцент, к.б.н. Фуртат Ірина Михайлівна

Результати навчання: Результати навчання: набуття сучасних знань стосовно принципів застосування біологічних знань у виробництві цінних біологічн-активних речовин різного призначення та понять про сучасні високорентабельні технологічні процеси, які дозволяють отримувати ці продукти; формування цілісного уявлення та опанування принципами селекційно-генетичних методів одержання організмів-продуцентів, принципів конструювання та основних технологій одержання вакцин, продуктів харчування, імунобіопрепаратів, тощо та навичок практичної орієнтації, необхідних для професійної діяльності в галузі біології

Спосіб навчання: аудиторне

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: «неорганічна хімія», «біоорганічна хімія», «біохімія», «анатомія та фізіологія рослин», «мікробіологія», «молекулярна біологія», «вірусологія», «імунологія»

Зміст дисципліни: Зміст навчального курсу: характеристика біотехнології як міжгалузевої сфери діяльності та науково-практичних знань, що тісно пов’язана з іншими сучасними галузями промислових виробництв; основні етапи розвитку промислової біотехнології, сучасний стан біотехнології як основного напрямку наукової та практичної діяльності людини, який має у своїй основі використання біологічних об'єктів або біомолекул; специфічність завдань, що вирішує біотехнологія у різних галузях промисловості, сільському господарстві, медицині, енергетиці; основні шляхи одержання та різноманіття біотехнологічних продуктів; оцінювання попиту на біотехнологічну продукцію.


Рекомендована література: 1. Бирюков В.В. Основы промышленной биотехнологии. М.: «Колос», 2004. 294 с.

2. Воробьева Л.И. Промышленная микробиология. М.: Изд-во МГУ. 1989.

3. Глик Б., Пастернак Дж. Молекулярная биотехнология. Принципы и применение. Перевод с англ. / Под редакцией Н.К. Янковского. – М.: Мир, 2002. – 590 с.

4. Егорова Т.А., Клунова С.М., Живухина Е.А. Основы биотехнологии: учебное пособие для вузов – М.: "Академия", 2008. – 208 с.

5. Егоров Н.С. Основы учения об антибиотиках. – М.: изд-во МГУ "Наука", 2004. – 528 с. 4.

Форми та методи навчання: лекції, лабораторні заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: Поточний контроль (80%) – семінарські заняття, контрольні тестування. Підсумковий контроль (20%) – залік

Мова навчання: українська