НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 275614

Назва:

Філософія наукиАнотація: Статус дисципліни: вибіркова Рік навчання: IІ Кількість кредитів: 3 Результати навчання: Вибірковий курс, метою якого є формування у студентів базових уявлень, що стосуються предметної області філософії науки, змістовне розширення розуміння студентами таких понять як "науковий метод", "Істина", "факт", "раціональність" тощо, досягнення ними глибшого рівня усвідомлення власної наукової діяльності.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: ІІ

Семестр: літній

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин - 90 год.; аудиторні години - 26 год.; лекції - 16 год.; семінарські заняття - 10 год.; самостійна робота - 64 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Лютий Т. В., д. філос. н., проф.

Результати навчання: Метою курсу є ознайомлення студентів з основними проблеми філософії науки, а також поглиблене розуміння таких понять як "науковий метод", "істина", "факт", "раціональність", досягнення ними глибшого рівня усвідомлення підстав і форм власної наукової діяльності.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Епістемологія; Філософія Нового Часу; Філософія Просвітництва; Сучасна західна філософія; Історія науки

Зміст дисципліни: Наука як предмет філософського осмислення. Мислення і метод: особливості наукового пізнання. Практичне та теоретичне відношення до дійсності. Ідеали, норми, цінності та регулятиви наукової діяльності. Суб'єкт, об'єкт, предмет наукового дослідження. Емпіричний і теоретичний рівні пізнання. Проблема істини. Факт як універсальна форма наукового знання. Проблема як форма наукового знання. Глобальні наукові революції і зміна історичних типів наукової раціональності. Класичний ідеал раціональності та його втілення в історичному типі раціональності класичної науки. Картина світу некласичної науки та її філософські засади. Суспільство і науково-пізнавальна діяльність.


Рекомендована література: першоджерела, підручники, наукові монографії та статті

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою

Мова навчання: українська