НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 275851

Назва:

Процедурне програмування (на базі Сі/Сі++) (ПІ)Анотація: Курс процедурного програмування мовами Сi і Сi++ слугує двом основним цілям. По-перше, це оволодіння іншою, в порівнянні із реалізованою у мові Паскаль, моделлю обчислень, а саме – машинно-залежною, здатною налаштовуватись на конкретне обчислювальне середовище. По-друге, закладається підвалини переходу в об’єктно-орієнтовану парадигму програмування, зокрема засобами мови Сi++. Особливостями курсу є вивчення проблем типізації, зокрема літералів, розрізнення типів сталих і змінних, визначення інтерфейсів функцій, механізмів ініціалізації, непрямої адресації, управління пам’яттю, роботи з псевдонімами, способів виклику функцій, зокрема рекурсивних, передачі параметрів і результатів, механізмів розширення та довизначення області дії функцій і операцій.

Тип дисципліни: нормативна, професійна

Рік навчання: 2

Семестр: осінній

Кількість кредитів: 5 (загальна кількість годин - 150; лекційні заняття - 28; практичні заняття - 28 годин; самостійна робота -94 години)

Форма контролю: іспит

Викладач(і): Бублик В.В., Гороборуков В.В., Вовк Н.Є,Бучко О.А.

Результати навчання: в результаті проходження навчального курсу студенти повинні:
знати:
принципи процедурного програмування;
процедурні конструкції і засоби мов програмування С/С++;
вміти:
самостійно реалізовувати і тестувати прості програмні проекти;
мати навички:
самостійного тестування програмного коду.


Спосіб навчання: аудиторний

Зміст дисципліни: Курс програмування мовою С служить двом головним цілям відповідно тому особливому місцю, яке мова С займає в сучасному програмуванні. Перш за все мова С - це мова програмування середнього рівня, в якій комбінуються засоби низького рівня, наприклад, бітові операції, з деякими рисами мови високого рівня, наприклад, структуровані дані і керування. Тому програмування з використанням мови С - це оволодіння іншою по відношенню до реалізованої у мові Паскаль моделі обчислень, а саме машинно-орієнтованою, здатною налаштовуватись на конкретне обчислювальне середовище. З другого боку, мова С - це крок в напрямку С++. Курс готує до переходу в об'єктно-орієнтовану парадигму програмування з використанням мультипарадигменної мови С++. Тому головними особливостями курсу є вивчення проблем типізації, зокрема літералів, розрізнення типів сталих і змінних, визначення інтерфейсів функцій, механізмів ініціалізації, непрямої адресації, управління пам'яттю, роботи з псевдонімами, способів виклику функцій, зокрема рекурсивних, класифікація типів передачі параметрів та результатів, використання механізмів розширення області визначення функцій і операцій. Мета курсу довести процедурно-орієнтовану парадигму, з вивчення якої починався Паскаль, до довершеності, необхідної для віртуозної розробки програмних систем з використанням впорядкованих за рівнями об'єктно-орієнтованих абстракцій з гнучкими інтерфейсами і повторно вживаними вхідними кодами.


Рекомендована література: 1. В.В.Бублик, Об'єктно-орієнтоване програмування, Київ, ІТкнига, 2015, 640 с.
2. В.В.Бублик, Лекції з об'єктного-орієнтованого програмування (розділи 1-3), http://distedu.ukma.kiev.ua
3. Н.Вирт, Систематическое программирование. Введение. Мир, М., 1977.
4. Г.Шилдт, Полный справочник по С, Вильямс, М, 2002
5. Т.А.Павловская, С/С++ Программирование на языке высокого уровня, Питер, СПб,

Форми та методи навчання: лекційні заняття, практичні заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: Робота студентів оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Матеріал дисципліни розділяється на 10 навчальних проектів по 5 балів кожний і один контрольний проект (10 балів). Підсумковий контроль проводиться у формі письмового іспиту - 40 балів. За результатами семестру студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою, яка розраховується як накопичення оцінок за кожен з видів робіт у семестрі та оцінки за іспит. Студент допускається до складання іспиту, якщо кількість набраних ним балів за семестр становить не менше 40 балів. Іспит вважається не зданим, якщо сумарна кількість балів з дисципліни складає менше 60 балів. Підсумкова оцінка "x" з дисципліни у балах (100 - бальна шкала) переводиться у чотирибальну (національну шкалу) з розрахунку: 60 ? х < 76 - задовільно, 76 ? х < 91 - добре, 91 ? х ? 100 - відмінно.

Мова навчання: українська