НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 276036

Назва:

Об`єктно-орієнтоване програмуванняАнотація: Концепції сучасного програмування в рамках парадигм процедурно-орієнтованого програмування, абстрактних типів даних (об'єктне програмування) і ієрархічного програмування у їх розвитку і взаємозв'язку. Основу вивчення складають поняття типу, функції, в тому числі узагальненої , об'єкта і класу, в тому числі параметризованого. Проблеми розширення областей визначення функцій, специфікації класів, побудови ієрархії об'єктів і класів, зокрема поліморфізму, успадкування інтерфейсу і реалізації.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 2

Семестр: весняний

Кількість кредитів: 4(загальна кількість годин - 120; лекційні заняття - 14; практичні заняття - 28 годин; самостійна робота - 78години)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Бублик В.В., Борозенний С.О

Результати навчання: в результаті проходження навчального курсу студенти повинні:
знати:
принципи об'єктно-орієнтованого програмування;
конструкції і засоби мови програмування С++;
вміти:
самостійно реалізовувати і тестувати об'єктно-орієнтовані проекти;
мати навички:
самостійного тестування програмного коду


Спосіб навчання: аудиторний

Зміст дисципліни: Концепції сучасного програмування в рамках парадигм процедурно-орієнтованого програмування, абстрактних типів даних (об'єктне програмування) і об'єктно-орієнтованого (ієрархічного) у їх розвитку і взаємозв'язку. Основу вивчення складають поняття типу, функції, в тому числі узагальненої , об'єкта і класу, в тому числі параметризованого. Проблеми розширення областей визначення функцій, специфікації класів, побудови ієрархії об'єктів і класів, зокрема поліморфізму, успадкування інтерфейсу і реалізації.


Рекомендована література: 1. В.В.Бублик, Об'єктно-орієнтоване програмування. Київ, ІТКнига, 2015.
2. С.Б.Липпман, Ж.Лажойе, Язык программирования С++, вводный курс, ДМК, М., 2001
3. Б.Страуструп, Язык программирования С++, специальное издание, Бином, М., 2001
4. С.Прата, Язык программирования С++, Вильямс, 2007.
5. Портал курсу: http://moodle.ukma.kiev.ua


Форми та методи навчання: лекційні заняття, практичні заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: робота студентів оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Матеріал дисципліни розділяється на 10 навчальних проектів по 5 балів кожний і один контрольний проект (10 балів). Підсумковий контроль проводиться у формі письмового іспиту - 40 балів. За результатами семестру студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою, яка розраховується як накопичення оцінок за кожен з видів робіт у семестрі та оцінки за іспит. Студент допускається до складання іспиту, якщо кількість набраних ним балів за семестр становить не менше 40 балів. Іспит вважається не зданим, якщо сумарна кількість балів з дисципліни складає менше 60 балів. Підсумкова оцінка "x" з дисципліни у балах (100 - бальна шкала) переводиться у чотирибальну (національну шкалу) з розрахунку: 60 ? х < 76 - задовільно, 76 ? х < 91 - добре, 91 ? х ? 100 - відмінно.

Мова навчання: українська