НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 276040

Назва:

ОптикаАнотація: Базова дисципліна циклу загальної фізики. Ввикладаються основні уявлення про природу світла, його властивості та взаємодію з речовиною.Світло та його взаємодія з речовиною. Електромагнітна природа світла, поперечність світлових хвиль, групова і фазова швидкості. Поняття геометричної, хвильової та квантової оптики. Інтерференція і поняття когерентності. Методи спостереження інтерференції за Френелем та Ньютоном. Практичне застосування інтерференції. Дифракція, принцип Гюйгенса–Френеля. Дифракційна ґратка та її застосування в спектроскопії. Дифракція рентгенівських променів. Поляризація світла. Методи отримання поляризованого світла й поляризаційні дослідження. Поглинання світла речовиною. Електронна теорія дисперсії у газах. Розсіяння світла: Релея, Мандельштама–Бриллюена, Рамана. Нелінійні оптичні явища.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: ІІІ

Семестр: 5

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин - 120); аудиторні години - 56 (лекції - 30, практичні заняття - 26); самостійна робота -64.

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): професор, д.ф.-м. н.,СТАЩУК В.С.

Результати навчання: В результаті вивчення курсу студенти повинні продемонструвати такі результати
навчання: знання: основних законів геометричної оптики та прикладів їх застосування для опису оптичних елементів та систем у параксіальному наближенні; рівнянь Максвелла для
електромагнітного поля, хвильового рівняння та його розв’язків; поняття когерентності; явищ інтерфереції, дифракції, поляризації, дисперсії, розсіяння та поглинання світлових хвиль; проявів нелінійної взаємодії світла з речовиною. уміння:
вільно володіти і оперувати основними поняттями як геометричної, так і хвильової оптики; вміти застосовувати закони геометричної оптики для побудови зображень в
параксіальному наближенні та для аналізу роботи оптичних інструментів; описувати та аналізувати інтерференційні картини, а також дифракційні явища.досвід: вільно
орієнтуватися на якісному й кількісному рівні в основних оптичних явищах, пов’язаних з проявами електромагнітної
хвильової природи світла, виробити навички практичного
використання засвоєних знань, методів і підходів у подальшому навчанні та професійній діяльності.


Спосіб навчання: аудиторний, дистанційний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Математичний аналіз, Механіка, Електрика та магнетизм.

Зміст дисципліни: Предмет оптики. Світло та його взаємодія з речовиною. Електромагнітна природа світла, поперечність світлових хвиль, групова і фазова швидкості. Поняття геометричної, хвильової та квантової оптики. Інтерференція і поняття когерентності. Методи спостереження інтерференції за Френелем та Ньютоном. Практичне застосування інтерференції. Дифракція, принцип Гюйгенса–Френеля. Дифракційна ґратка та її застосування в спектроскопії. Дифракція рентгенівських променів. Поляризація світла. Методи отримання поляризованого світла й поляризаційні дослідження. Поглинання світла речовиною. Електронна теорія дисперсії у газах. Розсіяння світла: Релея, Мандельштама–Бриллюена, Рамана. Нелінійні оптичні явища. Геометрична оптика. Комбінація двох оптичних систем. Аберації оптичних систем. Оптика зору


Рекомендована література:
Основні:
1. Кучерук І. М. Загальний курс фізики : у трьох томах : навчальний посібник. Том 3: Оптика. / І. М. Кучерук, І. Т. Горбачук, П. П. Луцик ; за ред. І. М. Кучерука. – Київ : Техніка, 2006. – 518 с. В бібліотеці НаУКМА.
https://www.studmed.ru/kucheruk-m-ta-n-zagalniy-kurs-fziki-tom-3_3e4574bab96.html
2. Сивухин Д. В. Общий курс физики : учебное пособие в 5-ти томах. Том 4. Оптика / Д. В. Сивухин. – Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2002. – 792 с.
http://www.orenport.ru/images/doc/833/sivuhin4.pdf
В бібліотеці НаУКМА: Сивухин Д. В. Общий курс физики : оптика / Д. В. Сивухин. - 2-е изд., перераб. и испр. - Москва : Наука, 1985. - 752 с. : ил.
3. Савельев И. В. Курс общей физики. В 3-х томах. Т. 3: Оптика, атомная физика / И.В. Савельев. – Москва : Лань, 2017. – 320 с.
http://www.orenport.ru/images/doc/833/Saveliev3.pdf
В бібліотеці НаУКМА: Савельев И. В. Курс общей физики : учебное пособие : [в 3-
х томах] / И. В. Савельев. - Изд. 3-е, испр. - Москва : Наука, 1986-1988. - 3 т.
4. Ландсберг Г. С. Оптика / Г. С. Ландсберг. – Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2017. – 852 с.
В бібліотеці НаУКМА: Ландсберг Г. С. Оптика : учебное пособие / Г. С. Ландсберг.
- 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Наука. Главная редакция физикоматематической литературы, 1976. - 926 с. : ил.
5. Горбань І. С. Оптика / І. С. Горбань. – Київ : Вища школа, 1979. - 222 с. : іл.
В бібліотеці НаУКМА.

Форми та методи навчання: лекції, практичніі заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: Поточний контроль (70 %) Підсумковий контроль (30 балів ) - екзамен.

Мова навчання: українська