НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 276041

Назва:

Електрика та магнетизмАнотація: Поняття про електричне та магнітне поля, взаємодію зарядів і струмів. Закон Кулона, теорема Гауса. Діелектрики. Постійний електричний струм. Електропровідність. Природа носіїв зарядів у металах. Електричні та магнітні властивості речовин залежно від їхньої природи, а також принципи їхнього застосування в сучасних технологіях. Електромагнітна індукція, закон Фарадея. Рівняння Максвелла й основні властивості електромагнітних хвиль. Збудження та поширення електромагнітних хвиль.

Тип дисципліни: Електрика та магнетизм

Рік навчання:

Семестр: 4

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин - 120); аудиторні години - 56 (лекції - 30, практичні заняття - 26); самостійна робота - 64.

Форма контролю: екзамен.

Викладач(і): професор, д.ф.м.н. САВКІНА Р.К.

Результати навчання: Курс "Електрика та магнетизм" розрахований на студентiв 2-го року навчання і є продовженням циклу дисциплін загальної фізики. Метою курсу є ознайомлення студентів з особливостями виникнення і зміни електричних та магнітних полів у просторі та часі та явищ, пов'язаних із наявністю цих полів. Крім того, в рамках курсу студенти набувають необхідних навичок для аналітичних і чисельних розрахунків та якісної оцінки поведінки електромагнітних полів при заданих джерелах, а також особливостей руху зарядів у зовнішніх електричному та магнітному полях.

Спосіб навчання: аудиторний, дистанційний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: практикум з електрики та магнетизму,математичний аналіз,лінійна алгебра та аналітична геометрія,молекулярна фізика,аналіз функцій багатьох змінних

Зміст дисципліни: Систематичне викладення усіх розділів загального курсу фізики, пов'язаного з електромагнітними явищами, та методами їх якісного та кількісного опису. Поняття про електричне та магнітне поля, взаємодію зарядів і струмів. Закон Кулона, теорема Гауса. Діелектрики. Постійний електричний струм. Електропровідність. Природа носіїв зарядів у металах. Електричні та магнітні властивості речовин залежно від їхньої природи, а також принципи їхнього застосування в сучасних технологіях. Електромагнітна індукція, закон Фарадея. Рівняння Максвелла й основні властивості електромагнітних хвиль. Збудження та поширення електромагнітних хвиль.


Рекомендована література: Основні джерела:
1. Кучерук І.М., І.Т. Горбачук, Луцик П.П. Загальний курс фізики. Том 2: Електрика і магнетизм.– Київ, «Техніка», 1999. – 518 с.
2. Галущак М.О., О.Є Федоров, Кн. 2. Курс фізики: підручник у трьох книгах.Електромагнетизм. Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, 2016. – 405 с
3. Савельев И.В. Курс общей физики. В 3- томах. Т.2. Электричество и магнетизм. М., Наука, 1988.
4. Сивухин Д.В. Общий курс физики. Учебное пособие в 5-и томах. Том 3. Электричество и магнетизм. – Издательство «ФИЗМАТЛИТ», 2017. – с. 784.
5. Иродов И. Е. Задачи по общей физике. Изд-е 3-е, Санкт.-Петербург, Изд-во „Лань”, 2001. – 416 c.


Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: Поточний контроль ( 70 %) - Підсумковий контроль ( 30 %) - екзамен

Мова навчання: українська.