НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 276042

Назва:

МеханікаАнотація: Курс «Механіка» є складовою циклу дисциплін загальної фізики. Будуть викладені найбільш загальні та найбільш важливі закони, що описують рух. До курсу входять класична ньютонівська механіка та основи спеціальної теорії відносності. Опанування студентами матеріалу курсу необхідно для подальшого засвоєння всіх фізичних дисциплін із програм підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та «магістр».

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: I

Семестр: 2

Кількість кредитів: 4 кредити (загальна кількість годин 120); аудиторні години - 56 (лекції - 26, практичні заняття - 30); самостійна робота - 64.

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): д.ф.-м.н., проф. ХОМЕНКОВА Л.Ю, ст. викл. Ісаєва О.Ф.

Результати навчання: Навчальна дисципліна "Механіка" розпочинає повний 4-річний курс загальної фізики для студентів спеціальності "Фізика". Тож метою її викладання, крім вивчення усіх традиційних розділів власне Механіки, є формування у студентів базових понять, що стосуються усієї фізики, уміння враховувати межі застосовності тієї чи іншої моделі; та підготовка студентів для самостійного творчого осмислення теоретичних та практичних завдань, що виникатимуть у процесі їх подальшого навчання.

Спосіб навчання: аудиторний,дистанційний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Математичний аналіз, лінійна алгебра та аналітична геометрія, практикум з механіки,.

Зміст дисципліни: Систематичне викладення усіх традиційних розділів кінематики та Ньютонової динаміки, включаючи закони збереження та їх застосування. Основи спеціальної теорії відносності


Рекомендована література: Основні джерела:
1. Кучерук І. М. Загальний курс фізики : у трьох томах : навчальний посібник. Том 1. Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка / І. М. Кучерук, І. Т. Горбачук, П. П. Луцик ; за ред. І. М. Кучерука. - Київ : Техніка, 2006. – 518 с. У бібліотеці НаУКМА.
2. Волков О. Ф. Курс фізики: у 2-х томах. Т.1. Фізичні основи механіки. Молекулярна фізика і термодинаміка. Електростатика. Постійний струм. Електромагнетизм : навчальний посібник для студентів інженерно-технічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Волков О. Ф., Лумпієва Т. П. – Донецьк : ДонНТУ, 2009. – 224 с. У відкритому доступі на сайті Донецького національного технічного університету http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/2397

Додаткові:
1. Янґ Ґ. Фізика для університетів. З розділами сучасної фізики. Френсіс Сірс і Марк Земанскі : пер. з англ. / Ґ’ю Янг, Роджер Фрідман. – Львів: НАУТІЛУС, 2018. – 1513с. У бібліотеці НаУКМА: Young H. D. University physics / Hugh D. Young, Roger A. Freedman, A. Lewis Ford. – 11th ed. – San Francisco : Pearson Addison Wesley, 2004. – xxi, 1444, 45 p. : ill.
2. Ландау Л. Д. Механика : учебное пособие / Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц ; под ред. Л. П. Питаевского. – Изд. 7-е, стер. – Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2015. – 222 с. У бібліотеці НаУКМАФорми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: Поточний контроль ( 70 %) - практичні заняття Підсумковий контроль ( 30 %) - екзамен

Мова навчання: українська