НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 276052

Назва:

Теорія суцільного середовищаАнотація: Метою курсу є ознайомлення студентів з основними положеннями і теоретичними методами опису явищ в суцільних середовищах. Вивчаються основні поняття та рівняння теорії суцільного середовища, основи теорії пружності, основні рівняння гідродинаміки та магнітогідродинаміки. Розглядається поширення звуку в твердих тілах, рідинах і газах та магнітогідродинамічні хвилі. У курсі подається виведення фундаментальних рівнянь механіки суцільного середовища та системи рівнянь для певних моделей суцільного середовища. Розглядаються постановки основних задач та методи їх досліджень.

Тип дисципліни: вибіркова, професійно-орієнтована

Рік навчання: IV

Семестр: 7

Кількість кредитів: загальна кількість годин - 120 (кредитів ЄКТС - 4); аудиторні години - 42 (лекції - 28, практичні заняття - 14), самостійна робота - 78.

Форма контролю: залік

Викладач(і): доцент,к.ф.-м.н., ШЕВЦОВА О.М.

Результати навчання: Основними результатами вивчення дисципліни є формування у студентівсистеми компетентностей, що включають знання,
розуміння, уміння та навички фізико-математичного моделювання й кількісного аналізу фізичних процесів у
макроскопічних системах з використанням методів теорії пружності та гідро динаміки.

Спосіб навчання: аудиторний, дистанційний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Математичний аналіз, диференціальні рівняння в звичайних і частинних похідних, теорія функцій комплексної змінної, класична механіка.

Зміст дисципліни: Основні принципи і рівняння суцільного середовища. Рівняння руху ідеальної та в’язкої рідини. Рівняння Нав’є–Стокса. Елементи механіки пружного середовища. Поширення звуку в рідинах, газах і твердих тілах. Елементи магнітогідродинаміки та теорії плазми. Теорія впорядкованого та слабковпорядкованого конденсованого середовища. Плинні кристали. Нелінійні хвилі в рідинах і газах, солітонні явища.


Рекомендована література: Основні джерела:
1. Федорченко А.М. Теоретична фізика. Т.1. Класична механіка та електродинаміка. —К.: Вища школа, 1992. — 535 с.
2. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика, в 10т. Т.6. Гидродинамика. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2001. — 736 с.
3. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. Т.7. Теория упругости. — М.: Наука, 2003. — 264 с.
4. Єжов С. М., Макарець М. В., Романенко О. В. Класична механіка. — К. : ВПЦ "Київський університет", 2008. — 479 с.
5. Будак В.Д. Механіка суцільних середовищ [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.Д.Будак, Я.О.Жук; Миколаїв. нац. ун-т ім.В.О.Сухомлинського, Ін-т механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України. - Миколаїв : Іліон, 2011. - 160с.
6. Карвацький А. Я. Механіка суцільних середовищ [Електронний ресурс]: навч. посіб. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. – 290с.
https://core.ac.uk/download/pdf/81629729.pdf
7. Палійчук, І. І. Механіка суцільного середовища : конспект лекцій / І. І. Палійчук, А.
С. Величкович, О. М. Лев. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 99 с. (читати онлайн http://chitalnya.nung.edu.ua/node/4231)
8. Тарапов Е. И. Механика сплошной среды. Ч.2. Общие законы кинематики и динамики. Харьков: Золотые страницы, 2002. ? 515 с.
9. Краснобаев К. В. Лекции по основам механики сплошной среды. М.: Физматлит, 2005.- 108 с


Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: Поточний контроль (70%) Підсумковий контроль (30%)

Мова навчання: українська