НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 276053

Назва:

Фізика атома і атомних явищАнотація: В курсі вивчаються будова атома, структура електронних оболонок атома та особливості зв'язку між електронами в атомі, хвильові властивості частинок, корпускулярні та хвильові властивості світла. Студенти знайомляться з особливостями поведінки атомів та атомних спектрів в електричних та магнітних полях, та з фізичними явищами, які є проявом квантових властивостей речовини і поля.

Тип дисципліни: нормативна.

Рік навчання: ІІІ

Семестр: 6

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин - 120); аудиторні години - 56 (лекції - 30, практичні заняття - 26); самостійна робота - 64.

Форма контролю: екзамен.

Викладач(і): докт.ф.-м. н., доцент РУДЬКО Г.Ю.

Результати навчання: В результаті вивчення курсу студенти повинні продемонструвати наступні результати
навчання: знати: будову атома та його електронних оболонок; особливості атомних та молекулярних спектрів;
основи квантово-механічного описання найпростішого атома –
атома водню; засвоїти уявлення про квантову природу світла та про хвильові властивості матерії. Вміти:аналітично та числено розраховувати положення спектральних ліній в
спектрі атома водню, визначати розподіл електронів по атомних оболонках; аналізувати випромінювання абсолютно
чорного тіла та нагрітих тіл; визначати роботу виходу по
даних фотоефекту.

Спосіб навчання: аудиторнеий, дистанційний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Математичний аналіз, Механіка, Електрика та магнетизм, Оптика.

Зміст дисципліни: Феноменологія квантової фізики: закони і уявлення сучасної квантової фізики щодо опису руху мікрочастинок і їхніх хвильових властивостей. Квантування енергії речовини та випромінювання. Модель атома Бора-Резерфорда. Квантово-механічний опис атомних систем. Поняття про хвильову функцію та рівняння Шредінгера. Атом водню. Дипольні переходи, правило відбору. Квантово-механічні властивості багатоелектронних атомних і молекулярних систем. Квантова природа світла, аналіз процесів у лазерах. Основи атомної спектроскопії конденсованих середовищ.


Рекомендована література: Основні:
1. Білий М. У. Атомна фізика : підручник / М. У. Білий, М. А. Охріменко. – Київ : Знання, 2009. – 559 с. В бібліотеці НаУКМА.
2. Вакарчук І. О. Квантова механiка: пiдручник. – 4-те вид., доп. – Львiв: ЛНУ iменi Iвана Франка, 2012. – 872 с.: 78 iл. В бібліотеці НаУКМА.
3. Кучерук І. М. Загальний курс фізики. Том 3. Оптика. Квантова фізика / І. М. Кучерук,
І. Т. Горбачук, П. П. Луцик. – Київ : Техніка, 1999. – 518 с. В бібліотеці НаУКМА.
4. Савельев И. В. Курс общей физики. В 3-х томах. Том 3. Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого тела. Физика атомного ядра и элементарных частиц / И. В.Савельев. – Москва: Лань, 2016. – 308 с
5. Сивухин Д. В. Общий курс физики : учебное пособие : в 5-ти томах. Том 5. Атомная и ядерная физика / Д. В. Сивухин. – Москва :


Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: Поточний контроль (70%) Підсумковий контроль (30 балів ) - екзамен.

Мова навчання: українська