НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 276056

Назва:

Класична механікаАнотація: Класична механіка вивчає фундаментальні принципи механіки та методи теоретичного аналізу механічного руху, сучасні математичні підходи та їх застосування при розв’язанні конкретних задач динаміки, готує студентів до сприйняття широкого кола явищ, які вивчаються в наступних курсах теоретичної фізики, зокрема в класичній електродинаміці, квантовій механіці, теорії суцільного середовища та статистичній фізиці

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: II

Семестр: 4, 4д

Кількість кредитів: 8 (загальна кількість годин - 240); аудиторні години - 96 (лекції - 50, практичні заняття - 46), самостійна робота - 144. 4 семестр - 6 кредитів (загальна кількість годин 180); аудиторні години - 70 (лекції - 36, практичні заняття - 34); самостійна робота - 110. 4 д семестр - 2 кредити (загальна кількість годин 60); аудиторні години - 26 (лекції - 14, практичні заняття - 12); самостійна робота - 34;

Форма контролю: залік, екзамен.

Викладач(і): доцент, к.ф.м.н. ШЕВЦОВА О.М.

Результати навчання: студент повинен розуміти фундаментальну математику
на рівні, необхідному для пояснення основних понять і теорем класичної механіки; знати методи математичного моделювання фізичних процесів на основі класичної механіки; володіти основними математичними методами аналізу, прогнозування та
оцінки параметрів моделей, базовими математичними способами інтерпретації числових даних та основними принципами функціонування фізичних процесів; вміти
пояснювати математичні концепції мовою, зрозумілою для нефахівців у галузі математики; розв’язувати задачі механіки відповідними математичними методами, перевіряти умови виконання математичних тверджень, коректно переносити умови та твердження на нові класи об’єктів, знаходити й аналізувати відповідності між поставленою задачею й відомими моделями; вміти застосовувати методи математичного аналізу для дослідження функцій однієї та багатьох дійсних змінних;
вміти застосовувати методи аналітичної та диференціальної геометрії для розв’язування механічних задач; знати теоретичні основи і застосовувати алгебраїчні методи для вивчення математичних структур; застосовувати базові загальні
математичні моделі для специфічних ситуацій.Спосіб навчання: аудиторний, дистанційний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Математичний аналіз, Лінійна алгебра та аналітична геометрія, Диференціальні та інтегральні рівняння.

Зміст дисципліни: Загальні принципи механіки Ньютона. Рух механічних систем при наявності зв’язків. Рівняння Лагранжа І та ІІ роду. Принцип екстремальної дії, функція Лагранжа, рівняння механіки у формі Ейлера–Лагранжа. Симетрії і закони збереження. Задача двох тіл. Задача розсіяння, формула Резерфорда. Механіка твердого тіла. Інтегровані випадки динаміки твердого тіла. Теорія малих коливань. Нелінійні коливання. Механіка Гамільтона: канонічні рівняння руху, дужка Пуассона, канонічні перетворення. Збереження фазового об’єму при канонічних перетвореннях. Теорія Гамільтона–Якобі. Інтегровані гамільтонові системи, змінні «дія–кут».


Рекомендована література: Основні джерела:
1. Голдстейн Г., Пул Ч., Сафко Дж. Классическая механика. — М.- Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», Ижевский институт компьютерных исследований, 2012. — 828 с.
2. Федорченко А.М. Теоретична фізика. Т.1. Класична механіка та електродинаміка. — К.: Вища школа, 1992. — 535 с.
3. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теоретическая физика: Учеб. Пособ. Для вузов. В 10 т. Т. І. Механика. – Изд. 7-е стер. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2015. – 222 с.
4. Єжов, Станіслав Миколайович. Класична механіка : підручник для фізичних факультетів університетів / С. М. Єжов, М. В. Макарець, О. В. Романенко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – [Київ] : Київський університет, 2008. – 479 с. : іл.

Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: 4 семестр Поточний контроль (70 %) Підсумковий контроль (30 %) залік 4д семестр Поточний контроль (60 %) Підсумковий контроль (40 %) іспит

Мова навчання: українська