НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 276062

Назва:

Практика ознайомчо-науковаАнотація: Студенти знайомляться з колом наукових інтересів науково-дослідних установ НАН України в місті Києві. Практика проводиться на базі таких установ: Інститут теоретичної фізики НАН України, Інститут молекулярної біології та генетики НАН України, Інститут фізики НАН України, Інститут напівпровідників НАН України, Інститут магнетизму НАН України, Астрономічна обсерваторія Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Мета практики – сприяти вибору наукової тематики, галузі в якій студент зміг би реалізуватись як науковець.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: ІІ

Семестр:

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90); практика - 30 год; самостійна робота - 60.

Форма контролю: залік

Викладач(і): докт.ф.-м. н., доцент ХОМЕНКОВА Л.Ю.

Результати навчання: сприяття вибору наукової тематики, галузі в якій студент зміг би реалізуватися як науковець

Спосіб навчання: практика

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: "Механіка", "Електрика та магнетизм", "Молекулярна фізика", "Оптика".

Зміст дисципліни: Студенти знайомляться з колом наукових інтересів науково-дослідних установ НАН України в місті Києві. Практика проводиться на базі таких установ: Інститут теоретичної фізики НАН України, Інститут молекулярної біології та генетики НАН України, Інститут фізики НАН України, Інститут напівпровідників НАН України, Інститут магнетизму НАН України, Астрономічна обсерваторія Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.


Рекомендована література: Основні:
1. Романчиков В.І. Основи наукових досліджень: Навч. посібник. -К.: ІЗМН, 1997.
2. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник -2-ге вид., перероб.і доп.- К.: Знання-Прес,2022. -295 с.
3. Піскунова Л.Е.Безпека життєдіяльності: підручник/ Л.Е.Піскунова, В.А.Прилипко, Т.О. Зубок. - К.:ВЦ "Академія", 2012.-224 с. (серія "Альма-матер")


Форми та методи навчання: практичні заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: Поточний контроль (60 балів) - практичні заняття. Підсумковий контроль (40 балів ) - залік.

Мова навчання: українська