НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 276067

Назва:

ЕлектродинамікаАнотація: Предметом навчальної дисципліни Електродинаміка є встановлення законів електродинаміки на основі узагальнень дослідних даних, знаходження рівнянь електромагнітного поля,методи розв’язку рівнянь електродинаміки в задачах випромінювання, розповсюдження та поглинання електромагнітного поля. Повна, логічно пов’язана теорія електромагнітного поля базується на спеціальній теорії відносності. У зв’язку з цим, навчальна дисципліна містить рівняння електромагнітного поля та руху релятивістської частинки в коваріантній формі, які одержуються з варіаційного принципу найменшої дії. Це дає можливість досягнути найбільшого узагальнення, єдності та простоти викладення .

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: III

Семестр: 5,6

Кількість кредитів: 9 (загальна кількість годин 270); аудиторні години - 112 (лекції - 64, практичні заняття - 48); самостійна робота - 158. 1 семестр - 4,5 кредитів (загальна кількість годин 135); аудиторні години - 56 (лекції - 32, практичні заняття - 24); самостійна робота - 79. 2 семестр - 4,5 кредитів (загальна кількість годин 135); аудиторні години - 56 (лекції - 32, практичні заняття - 24); самостійна робота - 79.

Форма контролю: екзамен, екзамен

Викладач(і): проф. д.ф.м.н. РЕПЕЦЬКИЙ С.П.

Результати навчання: В результаті вивчення курсу студент повинен: знати закони електродинаміки, що встановлюються на основі узагальнення дослідних даних, рівняння електромагнітного поля і руху частинок в довільній інерціальній системі відліку,методи розв’язування рівнянь електродинаміки; вміти творчо вибирати методи розв’язку рівнянь електромагнітного поля для опису різних фізичних явищ електростатики, магнітостатики, випромінювання електромагнітних хвиль, поширення просторовою дисперсією, розсіяння та поглинання електромагнітних хвиль, явищ нелінійної оптики, електромагнітних хвиль в різних середовищах з частотною та
електромагнітного поля в хвилеводах і резонаторах, квазістаціонарних електромагнітних полів, магнітної гідродинаміки, самостійно використовувати і вивчати літературу фізичних дисциплін.
Спосіб навчання: аудиторний, дистанційний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Електрика та магнетизм, Класична механіка, Методи математичної фізики.

Зміст дисципліни: Основи класичної теорії поля і спеціальної теорії відносності. Рівняння електромагнітного поля у вакуумі та речовині (рівняння Максвелла). Принцип калібрувальної інваріантності. Густина і потік енергії електромагнітного поля. Електростатика: рівняння Лапласа і Пуассона, електростатична енергія системи зарядів, поле нерухомих точкових зарядів на великих відстанях. Постійне магнітне поле, магнітний момент, теорема Лармора. Електромагнітні хвилі у вакуумі. Випромінювання, поширення та розсіювання електромагнітних хвиль. Потенціали Лієнара-Віхерта. Дипольне випромінювання. Формула Герца. Розсіювання електромагнітних хвиль зарядами. Електродинаміка суцільних середовищ. Діелектрична проникливість ізотропної й анізотропної плазми. Ефект Фарадея. Ефект Котона-Мутона.


Рекомендована література: Основні:
1. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теория поля. М.: Наука, 1973.
2. Бредов М. М., Румянцев В. В., Топтыгин И. Н. Классическая электродинамика. М.: Наука, 1985.
3. Федорченко А.М. Теоретична фізика. Т.1. Класична механіка і електродинаміка. Київ: Вища школа, 1992, 535 с.
4. Сугаков В.Й. Теоретична фізика. Електродинаміка. Київ: Вища школа, 1974, 272 с.
Задачники:
5. Батыгин В. В., Топтыгин И. Н. Сборник задач по электродинамике. М.: Наука, 1970.
6. Збiрник задач з електродинамiки / М. В. Блажиєвська,. О. I. Григорчак, Ю. С. Криницький та iн. ; за ред. Ю. С. Криницького та А. А. Ровенчака / Львiв : ЛНУ, 2015.

Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: Поточний контроль (70%) - Підсумковий контроль (30%) - екзамен

Мова навчання: українська