НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 276068

Назва:

Практика виробничо-науковаАнотація: Мета практики – провести наукову роботу (з відривом від навчання), під час якої студенти ґрунтовного опановують науковий експеримент, теоретичні аспекти роботи.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: ІV

Семестр: 8

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90); практика - 30 год; самостійна робота - 60.

Форма контролю: залік

Викладач(і): канд. ф.-м. н., доцент БЕРНАЦЬКА Ю.М.

Результати навчання:
- закріпити навички дослідницько-пошукової діяльності, набуті студентами під час вивчення теоретичних курсів;
- сформувати уміння й навички наукового експерименту та прийняття самостійних рішень у науковій роботі;
- виховати потребу систематично поглиблювати свої знання та творчо їх застосовувати на практиці.


Спосіб навчання: аудиторне та позааудиторне

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: нормативні дисципліни освітньої програми "Фізика".

Зміст дисципліни: Мета практики - провести наукову роботу (з відривом від навчання), під час якої студенти ґрунтовного опановують науковий експеримент, теоретичні аспекти роботи. Індивідуальні доповіді за результатами виконання кваліфікаційних робіт.


Рекомендована література:
1. Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційних робіт

Форми та методи навчання: практичні заняття, консультації, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: Поточний контроль (60 балів) - практичні заняття. Підсумковий контроль (40 балів ) - залік.

Мова навчання: українська