НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 276071

Назва:

Фізичний практикумТип дисципліни: Фізичний практикум

Рік навчання: I, ІІ, ІІІ, IV

Семестр: 2,3,4,5,6, 7

Кількість кредитів: 12 (загальна кількість годин - 720); аудиторні години - 360 (лабораторні заняття - 360); самостійна робота - 360.

Форма контролю: залік, залік, залік, залік, залік, залік

Викладач(і): ст.викл., PhD Ісаєва. О.Ф., проф., д.ф.м.н. Савкіна Р.К., проф., д.ф.м.н. Стащук В.С., доц. к.ф.м.н. Стрільчук О.М.; доц. д.ф.м.н. Поворозник О.М.

Результати навчання: У фізичному практикумі студенти повинні засвоїти принципи вимірювань фізичних величин та оцінки точності результатів, навчитись визначати похибки вимірювань. Студенти повинні самостійно відтворити деякі класичні фізичні досліди, які є експериментальним підтвердженням законів, що вивчаються паралельно в курсі, відповідно, "Механіка", "Молекулярна фізика", "Електрика та магнетизм", "Оптика", "Фізика атома та атомних явищ" та "Фізика ядра".

Спосіб навчання: аудиторно-дистанційний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: механіка, математичний аналіз, і надалі, відповідно, молекулярна фізика, електрика та магнетизм, оптика, фізика атома та атомних явищ.

Зміст дисципліни: 1.Систематичне викладення усіх традиційних розділів кінематики та Ньютонової динаміки, включаючи закони збереження та їх застосування. Виконання лабораторних робіт по дослідженню фізичних явищ, що вивчаються теоретично в курсі "Механіка". 2. Виконання лабораторних робіт по вивченню фізичних властивостей речовин в газовому, рідкому та твердому агрегатних станах речовин. 3. Виконання лабораторних робіт по вивченню властивостей електричних та магнітних полів, постійного та змінного струмів. 4. Виконання лабораторних робіт по вивченню фізичних явищ заломлення, відбивання та поляризації світла, інтерференції, дифракції та голографії. 5. Засвоєння експериментальних методів вивчення фізики атома. 6. Засвоєння експериментальних методів вивчення фізики ядра та елементарних частинок.


Рекомендована література: Основні джерела. Практикум з механіки :
1. Практикум з механіки. Навчальний посібник //Упорядники Голод П.І., Шиманська О.Т., Мельник Р.М., Рудько Г.Ю. Київ: Видавничний дім ”КМ Академія”, 2004.
2. Молекулярна фізика. Фізичний практикум //Упорядник Шиманська О.Т., Львів: Євросвіт: 2009.
3. Фізичні вимірювання і обробка їх результатів. Навчальний посібник для самостійної роботи курсантів і студентів. – Київ: ВІТІ, 2017.
4. Механіка: підручик для студентів фізичних та фізико-технічних факультетів університетів / В. Г. Бар'яхтар, І. В. Бар'яхтар, Л. П. Гермаш, С. О. Довгий; МОНМС України, НАН України, Ін-т магнетизму, Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору. — К.: Наукова думка, 2011. — 350 с.
5. Основи метрології та електричних вимірювань. Навчальний посібник// Упорядники Д.Л. Лавренова, В.М.Хлистов. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. –123 с.
6. Основи теорії похибок фізичних величин. Методичні матеріали для загального фізичного практикуму// Упорядники Демків Т.М., Конопельник О.І., Шопа Я.І. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008.

Основні джерела. Практикум з молекулярної фізики:
1. Шиманська О.Т. Молекулярна фізика. Фізичний практикум. Львів: Євросвіт: 2009.
2. Шиманський Ю.І., Шиманська О.Т. Молекулярна фізика. – К.: Видавничий дім “КМ Академія”, 2007. – 462 с.
3. Основи теорії похибок фізичних величин. Методичні матеріали для загального фізичного практикуму// Упорядники Демків Т.М., Конопельник О.І., Шопа Я.І. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008.

Основні джерела. Практикум з електрики та магнетизму:
1. Практикум з електрики та магнетизму, упорядник Шиманська О.Т., Київ: Видавничний дім ”КМ академія”, 2006. В бібліотеці НаУКМА.
2. Кучерук І.М., Горбачук І.Т.,Луцик П.П. Загальний курс фізики, у трьох томах, том 2, Електрика і магнетизм, Київ, «Техніка», 2006. – 452 с. В бібліотеці НаУКМА.
3. Основи метрології та електричних вимірювань. Навчальний посібник// Упорядники Д.Л. Лавренова, В.М. Хлистов. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. –123 с.
4. Волков О. Ф. Курс фізики : у 2-х томах. Т. 1. Фізичні основи механіки. Молекулярна фізика і термодинаміка. Електростатика. Постійний струм. Електромагнетизм : навчальний посібник для студентів інженерно-технічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Волков О. Ф., Лумпієва Т. П., : Донецьк: ДонНТУ, 2009.– 224 с. У відкритому доступі на сайті Донецького національного технічного університету

Основні джерела. Практикум з оптики:
1. Б.А. Cycь, А.І. Лад. Фізичні вимірювання і обробка їх результатів. Навчальний посібник для самостійної роботи курсантів і студентів. – Київ: ВІТІ, 2017.
2. Молекулярна фізика. Фізичний практикум // Упорядник Шиманська О.Т., Львів: Євросвіт: 2009.
3. Основи метрології та електричних вимірювань. Навчальний посібник// Упорядники Д.Л. Лавренова, В.М.Хлистов. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. –123 с.
4. Основи теорії похибок фізичних величин. Методичні матеріали для загального фізичного практикуму// Упорядники Демків Т.М., Конопельник О.І., Шопа Я.І. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008.

Основні джерела. Практикум з атомної фізики:
1. Білий М. У. Атомна фізика : підручник / М. У. Білий, М. А. Охріменко. – Київ : Знання, 2009. – 559 с.
2. Загальна фізика. Лабораторний практикум.: Навчальний посібник / Під ред. І.Т.Горбачука. – К.:Вища школа, – 1992.
3. Кучерук І. М. Загальний курс фізики. Том 3. Оптика. Квантова фізика / І. М. Кучерук, І. Т. Горбачук, П. П. Луцик. – Київ : Техніка, 1999. – 518 с.

Основні джерела. Практикум з фізики ядра:
1. Ситенко, О.Г. Теорія ядра : навчальний посібник / О.Г. Ситенко, В.К. Тартаковський. - 2-е видання. - К. : Либідь, 2001. - 607 с. В бібліотеці НаУКМА.
2. Булавін Л. А. Ядерна фізика : підручник / Л. А. Булавін, В. К. Тартаковський. - Київ : Знання, 2005. - 431 с. В бібліотеці НаУКМА.
3. Основи метрології та електричних вимірювань. Навчальний посібник// Упорядники Д.Л. Лавренова, В.М.Хлистов. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. –123 с.
4. Атомна та ядерна фізика у прикладах і запитаннях : навчальний посібник / В. І. Висоцький, С. А. Дяченко, Г. Ю. Карлаш та ін. ; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2011. - 511 с.Форми та методи навчання: лабораторні заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: Поточний контроль (70 балів) - практичні заняття. Підсумковий контроль (40 балів ) - залік.

Мова навчання: українська