НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 276075

Назва:

Числові методиАнотація: Числові методи лінійної алгебри, математичного аналізу, основ математичної фізики, їх взаємопов'язаність та синергія у застосуванні до вивчення поведінки фізичних систем. Дисципліна знайомить з чисельними методами лінійної алгебри та математичного аналізу, ітераційними чисельними методами. Машинна арифметика, точність і стабільність обчислень. Ряди та їх збіжність. Генерування випадкових чисел. Розв'язання простих рівняння. Розв'язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь. Методи інтерполяції і екстраполяції. Чисельне диференціювання та інтегрування.

Тип дисципліни: вибіркова, професійно-орієнтована

Рік навчання: II

Семестр: 4

Кількість кредитів: 5 кредитів; загальна кількість годин 150 - 52 аудиторні години, 20 лекцій, 32 практичних занять, 98 самостійної роботи

Форма контролю: залік

Викладач(і): к.ф.-м.н., доцент Мельник Руслан Михайлович

Результати навчання: оволодіння основами класичних числових методів задач математичної фізики, класичного фізичного експерименту, калібрувальної техніки приладів; вміння застосувати сучасні пакети аналітичного розв'язку задач з використанням електронних таблиць, видавничо-редакторських пакетів фізико-математичних текстів.

Спосіб навчання: аудиторний, дистанційний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Математичний аналіз; Лінійна алгебра та аналітична геометрія; Диференціальні та інтегральні рівняння;

Зміст дисципліни: числові методи лінійної алгебри, прямі та ітераційні засоби вирішення задач системи лінійних алгебраїчних рівнянь, нелінійних алгебраїчних рівнянь; числові методи математичного аналізу, апроксимаційні основи розв,язку задач математичної фізики; основи паралелізації числових алгоритмів, застосування цих методів у прикладних фізичних задачах.


Рекомендована література: Основні джерела:
1. Андруник В.А., Висоцька В.А., Пасічник В.В., Чирун Л.Б., Чирун Л.В. Чисельні методи в комп‘ютерних науках: навчальний посібник за заг. ред. В.В. Пасічника – Львів: Видавництво «Новий світ – 2000», 2020. – 470 с. (У бібліотеці НаУКМА)
2. Андруник В.А., Висоцька В.А., Пасічник В.В., Чирун Л.Б., Чирун Л.В. Чисельні методи в комп‘ютерних науках: навчальний посібник, Том 2 за ред. В.В. Пасічника – Львів:Видавництво «Новий світ – 2000», 2020. – 537 с. (У бібліотеці НаУКМА)
3. Вержбицкий В. М. Численные методы (линейная алгебра и нелинейные уравнения):Учеб. пособие для вузов. – 2-е узд., испр. – М.: ООО «Издательский дом «ОНИКС 21 век», 2005. – 432 с.: ил. (У бібліотеці НаУКМА 1-ше вид-ня)
4. (Е,1-ше вид-ня) Вержбицкий В. М. Численные методы (математический анализ и обыкновенные дифференциальные уравнения): Учеб. пособие для вузов. – 2-е узд., испр. – М.: ООО «Издательский дом «ОНИКС 21 век», 2005. – 400 с.: ил.(У бібліотеці НаУКМА 1-ше вид-ня)
5. Вержбицкий В. М. Численные методы : линейная алгебра и нелинейные уравнения : учебное пособие. – М. : Высшая школа, 2000. – 265 с. (У бібліотеці НаУКМА)
6. Вержбицкий В. М. Основы численных методов: учебник. – М. : Высшая школа, 2002. – 847 с. (У бібліотеці НаУКМА)
7. Масловская Л. В., Масловская О. М. Численные методы алгебры. Учебное пособие. – Одесса, Укрполиграф, 2006. – 146 с. (У бібліотеці НаУКМА)
8. Мэтьюз Дж. Г., Финк К. Д. Численные методы. Использование MATLAB, 3-е издание.: Пер. с англ.. – М.: Издат.дом «Вильямс», 2001. – 720 с.: ил. (У бібліотеці НаУКМА)
9. Васильев А.Н. Научные вычисления в Microsoft Excel. – М.: Издат.дом «Вильямс», 2004. – 512 с.: ил.

Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: Поточний контроль (70%) Підсумковий контроль (30%) залік

Мова навчання: українська.