НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 276076

Назва:

Фізика ядраАнотація: Базова дисципліна циклу загальної фізики, яка вивчає фізичні властивості та будову атомних ядер, явища природної та штучної радіоактивності, проходження радіоактивного випромінювання через речовину, біологічну дію радіації, елементи ядерної енергетики. Ознайомлює з сучасними уявленнями про суб'ядерні частинки та їх взаємодії.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: ІV

Семестр: 7

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин - 120); аудиторні години - 56 (лекції - 30, практичні заняття - 26); самостійна робота - 64.

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): докт.ф.м. н., доцент ПОВОРОЗНИК О.М.

Результати навчання: В результаті вивчення курсу студенти повинні продемонструвати наступні результати навчання. Знати: будову ядра та властивості нуклонів; основні моделі ядер; особливості ядерно-ядерної взаємодії ; принципи роботи детекторів випромінювання та прискорювачів заряджених частинок. Вміти: застосовувати навички практичного використання засвоєних знань, методів і підходів у подальшому навчанні та професійній діяльності (проводити розрахунки енергетичного балансу та кінематики ядерних реакцій).

Спосіб навчання: аудиторний, дистанційний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Математичний аналіз, Механіка, Електрика та магнетизм, Оптика, Диференційні та інтегральні рівняння, Фізика атома та атомних явищ, Практикум з фізики атома та атомних явищ, Практикум з фізики ядра.

Зміст дисципліни: Фізичні властивості та будова атомних ядер. Модель атома Бора-Резерфорда. Явища природної та штучної радіоактивності, проходження радіоактивного випромінювання через речовину, біологічна дія радіації. Феноменологія ядерних взаємодій. Теорія Гамова ?-розпаду ядер. Елементи ядерної енергетики. Концепція сильних взаємодій. Гіпотеза Юкави, відкриття пі-мезонів. Фізичні моделі будови атомних ядер. Взаємодія випромінювання з речовиною. Принципи роботи прискорювачів та основні типи прискорювачів. Механізми ядерних реакцій. Ланцюгова ядерна реакція. Ядерні реактори. Термоядерний синтез. Методи нагрівання плазми. Проблеми керованого термоядерного синтезу. Термоядерні процеси у Всесвіті. Протон - протонний цикл. Зоряний CNO - цикл. Класифікація елементарних частинок. Дивні частинки. Асоціативне народження дивних частинок. Ізотопічний мультиплет народження дивних частинок. Кварки. Кваркова модель адронів. Асимптотична свобода і конфайнмент. Основи квантової хромодинаміки.


Рекомендована література: Основні:
1. А.К. Вальтер, І.І. Залюбовський. Ядерна фізика.- Харків: Видавництво Харківського ун-ту, 1991.-
2. Ю.А. Ніцук Ядерна фізика: Навч. посібник.- Одеса.: Видавництво ОДУ, 2008.- 168
3. Л.А. Булавін, В.К. Тартаковський. “Ядерна фізика”, К., Знання, 2005 р.
4. І.О. Вакарчук Квантова механіка: Підручник.- Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2007.- 784 с.
5. Ю.М. Широков, Н.П. Юдин, “Ядерная физика”, М., Наука, 1980.
6. Д.В. Сивухин, “Общий курс физики”, Учебное пособие в 5-и томах. Том 5. Атомная и ядерная физика. – Издательство «ФИЗМАТЛИТ», 2017. – с. 784.
Задачники:
7. Иродов И. Е. Задачи по общей физике. Изд-е 3-е, Санкт.-Петербург, Изд-во „Лань”, 2001. – 416 c.
Додаткові:
8. Young H. D., Freedman R.A. Sears and Zemansky's university physics: with modern
physics, 2010. – 13th ed. (In English).
Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: Поточний контроль (70 %) - семінарські заняття. Підсумковий контроль (30 %) - екзамен.

Мова навчання: українська