НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 276083

Назва:

Експерементальні методи сучасної фізикиАнотація: Метою даної професійно-орієнтована дисципліни є надання студентам-фізикам необхідних відомостей про методи експериментальних досліджень у фізиці (у розділах нанофізики, електрики та магнетизму). На практичних і лабораторних заняттях студенти набудуть основних технічних навичок і навчаться застосовувати нові прийоми, які використовує сучасна наука. Курс сприяє підготовці спеціалістів по застосуваннях на практиці методів фізичного експерименту

Тип дисципліни: вибіркова, професійно-орієнтована

Рік навчання: ІІ

Семестр: 6 д

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин - 120); аудиторні години - 42 (лекції - 20, практичні заняття - 22); самостійна робота - 78.

Форма контролю: залік

Викладач(і): ст. викладач, к.ф.-м. н., НЕВДАЧА В.В.

Результати навчання: В результаті вивчення курсу студенти повинні продемонструвати наступні результати навчання:
знати основні поняття та відомості про сучасні методи
е кспериментальних досліджень у розділах нанофізики, електрики та магнетизму,передбачених навчальною програмою курсу «Експериментальні методи сучасної
фізики»; вміти застосовувати здобуті з курсу«Експериментальні методи сучасної фізики» при плануванні та проведенні експериментів для вирішення актуальних задач з різних розділів фізики та споріднених дисциплін.


Спосіб навчання: аудиторний, дистанційний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Механіка , Електрика та магнетизм, Математичний аналіз.

Зміст дисципліни: Курс складається з двох частин. Мета першої частини: ознайомити студентів із принципами роботи різних датчиків (температури, магнітного поля, переміщення і т. п.); навчити самостійно будувати найпростіші вимірювальні пристрої з використанням сучасних систем збору даних, а також обробки сигналів у середовищі ї програмування LabView; створити працюючий вимірювальний пристрій і набути навики його застосування для дослідження реальнихоб'єктів. Друга частина присвячена ознайомленню студентів із чаруючим розмаїттям нанооб'єктів, сучасними методами виготовлення і діагностики нано- та макрооб'єктів (магнетронне напилення, електронно-променеве напилення, електричні та магнеторезистивні властивості, електронний спіновий резонанс, магнітометрія), набуванню навичок роботи з технологічним та вимірювальним обладнанням.


Рекомендована література: Основні джерела:
1. Springer Handbook of Nanomaterials (Springer Handbooks) 2013th Edition, by Robert Vajtai (Editor), Springer; 2013th edition, 2013, 1257 pages.
2. Фізика твердого тіла : підручник. В 2-х томах. / Ю. М. Поплавко. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2017. – Том 1: Структура, квазічастинки, метали, магнетики. – 415 с.
3. Тузяк О.Я., Курляк В.Ю. Основи електронної та зондової мікроскопії, навч. посібник, – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 296 с.
4. А.М. Горячко, С.П. Кулик, О.В. Прокопенко Основи скануючої зондовоїмікроскопії та спектроскопії частина 2 за редакцією доцентів С. П. Кулика та О. В. Прокопенка, К.: Радіофізичний факультет Київського національного університетуімені Тараса Шевченка, 2012. – 170 с.

Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: Поточний контроль (70 балів) Підсумковий контроль (30 балів ) - залік.

Мова навчання: українська