НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 276084

Назва:

Вступ у спеціальністьАнотація: Вироблення цілісного та комплексного бачення фізики, наук, пов’язаних з нею, для здобуття освіти у царині фізики бакалаврами спеціальності 104 - Фізика та астрономія.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: I

Семестр: 1

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин 120); аудиторні години - 48; лекції - 18, практичні заняття - 30); самостійна робота - 72.

Форма контролю: залік

Викладач(і): професор, д.ф.-м.н. САВКІНА Р.К.

Результати навчання: - знати і розуміти теоретичний та експериментальний базис сучасної фізики;
- знати вимоги охорони праці при роботі в фізичній лабораторії;
- знати основні засоби, підходи та експериментальні методи, за
допомогою яких можна проводити різноманітні дослідження в галузі фізики.Спосіб навчання: аудиторний, дистанційний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: базова середня освіта

Зміст дисципліни: Знайомство з основними напрямами розвитку фізики, найбільш пріоритетними прикладними та фундаментальними завданнями сучасної фізики; аналітичними, числовими, експериментальними засобами та підходами у навчально-науковій діяльності фізика; з принципами пошуку та користування науковою інформацією; одержання, аналізу та обробки наукових даних, визначення похибок експерименту; порядком забезпечення охорони праці в фізичній лабораторіЇ і супровідними нормативними документами; з організацією навчального процесу, методикою навчання.


Рекомендована література: Основні джерела:
1. С.М. Соловйов, Основи наукових досліджень, Навчальний посібник. – К.:Центр учбової літератури, 2007. – 176 с.
2. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2006. – 206 с
3. Кустовська О. В. Методологія системного підходу та наукових досліджень: Курс лекцій. – Тернопіль: Економічна думка, 2005. – 124 с.
4. Романчиков В.І. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 254 с.
5. Дудик М.В., Діхтяренко Ю.В. Історія фізики (курс лекцій): навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів фізико-математичних спеціальностей. – Умань: ПП «Жовтий», 2015. – 192 с.
6. Садовий М.І., Трифонова О.М. Історія фізики з перших етапів становлення до початку ХХІ століття: навчальний посібник [для студ. ф.-м. фак. вищ. пед. навч.Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: Поточний контроль (70 %) Підсумковий контроль (30 %)

Мова навчання: українська