НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 277235

Назва:

Вступ до загальної біологіїАнотація: В курсі загальної біології в систематичній формі представлено основні відомості про загальні питання біології: особливості організації живої матерії, обміну речовин, генетичний код, спадковість та мінливість, регуляторні механізми, процеси розмноження, ембріогенезу, еволюції, екологічні взаємовідносини.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 1

Семестр: 2д-літній

Кількість кредитів: 5,5

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): Пасічник Т.В., старший викладач

Результати навчання: формування основ природничо-наукового мислення і уявлень про загальну біологію в цілому, втілених в сучасній природничо-науковій картині світу

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: загальна хімія, фізика

Зміст дисципліни: основні відомості про особливості організації живої матерії, обміну речовин, генетичний код, спадковість та мінливість, регуляторні механізми, процеси розмноження, ембріогенезу, еволюції, екологічні взаємовідносини


Рекомендована література: 1. Тейлор, Н. Грин, У. Стаут Биология. - М.: "Мир". - 2004. - 1, 2, 3 т.
2. Альбертс Б., Брей Б., Льюис Дж.,Рэфф М., Робертс К., Уотсон Дж. Молекулярная биология клетки. М. Мир , 1994 (1,2,3 т.).
3. Кемп П., Армс К. Введение в биологию. М.Мир. 1989.
4. F.Ross, E. Enger, R. Otto, R. Kormelink. Diversity of life. 2001.
5. Векірчик К.М. Практикум з мікробіології. Київ, Либідь, 2001.
6. Мамонтова С.Г. Биология. - М.: Академия, 2006. - 576 с.
7. Raven Biology. 6th ed. - McGraw-Hill, 2005. - 1240 p.


Форми та методи навчання: лекції (28 год.), практично-лабораторні заняття (14 год.), семінарські заняття (14 год.), самостійна робота (109 год.)

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: робота в семестрі -70 балів; екзамен - 30 балів

Мова навчання: українська