НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 277236

Назва:

Колоїдна хіміяАнотація: Основні закони та положення, пов’язані з дисперсністю твердих тіл, поверхневими явищами й адсорбцією. Адсорбція твердою поверхнею, типи адсорбції, рівняння Шишковського, Ленгмюра, Гіббса, БЕТ і їхнє застосування, визначення ізотерм та ізобар. Іонний обмін у природних і технологічних процесах, основи хроматографії. Дисперсність і колоїдний стан речовин, оптичні, електроповерхневі й електрокінетичні явища, структурна й агрегативна стійкість дисперсій, теорія ДЛФО. Роль поверхневих і колоїдно-хімічних процесів в екохімічному аналізі, екологічні аспекти колоїдної хімії.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 3

Семестр: V,VI, осінній, весняний

Кількість кредитів: 8

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): ст. викл., к.т.н. Мурланова Т.В.

Результати навчання: Засвоєння загальних понять та законів колоїдної хімії, властивостей високодисперсних колоїдних систем, методів їх дослідження та практичного використання.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: загальна та неорганічна хімії, фізична хімія, загальна фізика та вища математика

Зміст дисципліни: Розглядаються основні методи одержання високодисперсних колоїдних систем, їх молекулярно-кінетичні, оптичні, електричні, поверхневі, структурно-механічні властивості та практичне значення колоїдів


Рекомендована література: 1. Воюцкий С.С. Курс коллоидной химии.- М.:Химия, 1975.- 512 с.
2. Фридрихсберг Д.А. Курс коллоидной химии.-Л.: Химия, 1984.- 368 с.


Форми та методи навчання: лекції (42 год.), практично-лабораторні заняття (42 год.), самостійна робота (156 год.)

Методи й критерії оцінювання: Рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів (опитування, виступи на практично-лабораторних заняттях, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль - 30 балів (письмовий екзамен).

Мова навчання: українська